Home Dokumenty Wybrane wydarzenia z 25 lat pontyfikatu JP II
Wybrane wydarzenia z 25 lat pontyfikatu JP II

 


Pierwszy rok Pontyfikatu - Anno Domini 1978
16 X - godz. 18.18 - przewodniczący konklawe kard. Yilliot ogłosił, że papieżem Kościoła rzymsko-katolickiego został kardynał Karol Wojtyła z Krakowa,
a o 18.44: 16 w loggi Bazyliki św. Piotra ukazał się kardynał Pericle Felici, który ogłosił wybór nowego Papieża: Annuntio vobis gaudium magnum: habemus Papam (Oznajmiam wam radość wielką. Mamy papieża!) l obwieścił jego imię: Carolum Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalem Wojtyła... loannem Paulum Secundum! Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
16 X - ok. godz. 19.20 - pierwsze wystąpienie publiczne i błogosławieństwo "Urbi et Orbi" (łac. miastu (Rzymowi) i światu) wygłaszane z głównego balkonu Bazyliki św. Piotra. W przemówieniu inauguracyjnym JPII prosił nas, rodaków:

Proszę was! Bądźcie ze mną! Na Jasnej Górze i wszędzie! Nie przestawajcie być

z Papieżem, który dziś prosi słowami poety:

„Matko Boska, co Jasnej bronisz Częstochowy i w Ostrej świecisz Bramie!"

- i do was kieruję te słowa w takiej niezwykłej chwili.

21 X - Papież odpowiada na życzenia władz PRL.
22 X - Uroczysta inauguracja pontyfikatu Jana Pawła II; "Nie lękajcie się przyjąć Chrystusa! - Otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi”.
26 X - Audiencja dla prymasa Polski kard. S. Wyszyńskiego. Audiencja dla prezydenta Francji Valery' ego Giscarda d' Estaing.
5 XI - Pielgrzymka do grobów Patronów Italii: św. Franciszka (Asyż) i św. Katarzyny Sieneńskiej (rzymska bazylika Santa Maria sopra Minerva);
12 XI - Ingres do bazyliki św. Jana na Lateranie – katedry Rzymu;
03 XII - Rozpoczęcie systematycznych odwiedzin w parafiach rzymskich;
11 XII - Orędzie do Sekretarza Generalnego ONZ w 30-rocznicę uchwalenia Deklaracji Praw Człowieka - „Wolność religijna podstawą praw ludzkich”.
25 XII - Orędzie na Boże Narodzenie - „Boże Narodzenie - świętem człowieka” i błogosławieństwo „Urbi et Orbi”.
Anno Domini 1979
01 I - 1979 - XII Światowy Dzień Pokoju, orędzie: "Osiągniemy pokój, wychowując do pokoju";
06 I - Święcenia biskupie ks. Franciszka Macharskiego, nowego metropolity krakowskiego;
24 I - Audiencja dla Andrieja Gromyki, ministra spraw zagranicznych ZSRR;
25 I - 1 II - pierwsza zagraniczna podróż Jana Pawła II do Dominikany, Meksyku i na Wyspy Bahama; W przemówieniu do Episkopatu Ameryki Łacińskiej Papież przestrzega przed coraz powszechniejszym "nowym sposobom odczytywania" Ewangelii, dopuszczającym przemoc jako środek walki z niesprawiedliwością. "(...) obraz Chrystusa polityka, rewolucjonisty, wywrotowca z Nazaretu, nie zgadza się z katechezą Kościoła". Pierwsza podczas tego pontyfikatu przestroga przed tzw. "teologią wyzwolenia".
16 II - Telegram do kard. Wyszyńskiego po tragicznej eksplozji w siedzibie PKO w Warszawie.
03 III - Zapoczątkowanie przez Jana Pawła II odmawiania w każdą pierwszą sobotę miesiąca różańca świętego w kaplicy Radia Watykańskiego.
04 III - Pierwsza encyklika - "Redemptor Hominis" poświęcona Zbawczej Misji Chrystusa.
12 III - audiencja dla przedstawicieli organizacji żydowskich;
03 IV - List do kard. Slipego z okazji zbliżającego się milenium Chrztu Ukrainy;
08 V - List apostolski "Rutilans agmen" do kardynała Wyszyńskiego, biskupów i całego Kościoła w Polsce, z okazji 900-lecia męczeństwa św. Stanisława.
31 V - beatyfikacja (przez zatwierdzenie kultu) Jadwigi(1374–1399), królowej Polski i apostołki Litwy.
02 - 10 VI - Pierwsza podróż do Polski – 2.06. 1979 r. w Warszawie podczas pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny Jan Paweł II wypowiedział słowa: “Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi” (Warszawa, Gniezno, Częstochowa, Kraków, Kalwaria Zebrzydowska, Wadowice, Oświęcim-Brzezinka, Nowy Targ).
30 VI - Pierwszy konsystorz, na którym kapelusze kardynalskie otrzymali m.in.: abp Franciszek Macharski, bp Władysław Rubin oraz jeden kardynał mianowany in pectore (w tajemnicy) - po kilku latach okazało się, że był nim chiński biskup Ignatius Gong Pin-mei;
29 IX - 8 X - Podróż do Irlandii i USA (2 X - przemówienie na forum ONZ).


Drugi rok Pontyfikatu - (16 X 1979 - 15 X 1980)
16 X - Posynodalna Adhortacja Apostolska "Catechesi tradendae"
o katechizacji w naszych czasach;
10 XI - Wizyta w rzymskiej siedzibie FAO; przemówienie do Papieskiej Akademii Nauk (apel o podjęcie badań nad "sprawą Galileusza");
05 - 9 XI - Pierwsze od czterech wieków plenarne zgromadzenie kardynałów;
28 - 30 XI - Podróż do Turcji. Wizyta u honorowego zwierzchnika prawosławia patriarchy Konstantynopola Dimitriosa. Ustanowienie oficjalnego dialogu teologicznego pomiędzy Kościołami: katolickim i prawosławnym. "(...) potwierdzamy ponownie naszą zdecydowaną wolę uczynienia wszystkiego, co w naszej mocy, żeby przyspieszyć dzień, kiedy przywrócona zostanie pełna wspólnota (...) i kiedy będziemy mogli koncelebrować boską Eucharystię".
29 XI - List apostolski "Inter Sanctos" ogłaszający św. Franciszka patronem ekologów;
30 XI - "Czy mamy jeszcze prawo pozostawać rozdzieleni?" Papież przyjmuje lidera "Solidarności" Lecha Wałęsę.
15 XII - Deklaracja Kongregacji Nauki Wiary o niektórych aspektach nauczania teologicznego prof. Hansa Künga;

Anno Domini 1980
01 I - XIII Światowy Dzień Pokoju, orędzie: "Prawda siłą pokoju";
14 - 31 I - Synod Partykularny Kościoła Holenderskiego;
20 II - Audiencja dla grupy japońskich buddystów i szintoistów;
24 II - List "Dominicae cenae" o tajemnicy i kulcie Eucharystii;
24 - 27 III - Nadzwyczajny Synod Biskupów Kościoła bizantyjsko-ukraińskiego;
04 IV – Zapoczątkowanie przez Jana Pawła II zwyczaju słuchania spowiedzi wiernych w Wielki Piątek w Bazylice Świętego Piotra.
2 - 12 V - Podróż do Afryki: Zairu, Konga, Kenii, Ghany, Górnej Wolty i Wybrzeża Kości Słoniowej (spotkanie z anglikańskim arcybiskupem Canterbury; apel do świata o pomoc dla krajów Sahelu); Pierwsze bezpośrednie doświadczenie Afryki i pierwsze wnioski: "To nie jest Kościół przyniesiony z zewnątrz, to jest ich Kościół, Kościół przeżywany autentycznie, po afrykańsku; wszyscyśmy to widzieli, czuli, obserwowali; i my także doznajemy wielkiej radości z powodu tej afrykańskości, ponieważ Kościół, który byłby czymś importowanym, (...) nie byłby jeszcze autentycznym i autentycznie dojrzałym Kościołem" (do dziennikarzy podczas lotu do Rzymu)
05 V - Deklaracja Kongregacji Nauki Wiary o eutanazji;
15 V - List do Niemieckiej Konferencji Biskupów: "Nieomylność Kościoła darem Chrystusa" w związku ze sprawą ks. Hansa Künga;
30 V - 2 VI - Podróż do Francji (2 VI - przemówienie w siedzibie UNESCO); Papież na stadionie Parc de Princes odpowiada na pytania nurtujące młodych Francuzów (m.in. o "rygoryzm" Kościoła w kwestiach seksualnych). Podczas Mszy na lotnisku Le Bourget pada jedna z najbardziej dramatycznych kwestii tego pontyfikatu: "(...) Francjo, najstarsza córko Kościoła, czy jesteś wierna przyrzeczeniom twojego Chrztu?"
22 VI - Beatyfikacja m.in. Katarzyny Tekakwitha, Indianki z plemienia Mohawków;
30 VI - 12 VII - podróż do Brazylii (w jednej z faweli Jan Paweł zdjął z palca pierścień i zostawił go ubogim);
11 VII - List apostolski "Sanctorum altrix Mater Ecclesia" z okazji 1500-lecia urodzin św. Benedykta;
20 VIII - List do kard. Stefana Wyszyńskiego w sprawie strajków na Wybrzeżu;
01 IX - Dokument Stolicy Apostolskiej o wolności religijnej;
26 IX - Rozpoczęcie Synodu Biskupów poświęconego rodzinie.
12 X - Dzień Rodzin. Spotkanie z rodzinami, które przybyły do Rzymu z całego świata na zaproszenie Ojca Świętego z okazji Synodu Biskupów poświęconego rodzinie.

Rok trzeci Pontyfikatu - (16 X 1980 - 15 X 1981)
23 X - Jan Paweł II wręczył Matce Teresie z Kalkuty klucze do budynku, przeznaczonego na dom dziecka.
25 X - Zakończenie Synodu Biskupów poświęconego rodzinie;
14 XI - Dokument Stolicy Apostolskiej w sprawie wolności religijnej, skierowany do szefów państw-sygnatariuszy Aktu Końcowego Konferencji w Helsinkach. obradujących w Madrycie
15 - 19 XI - podróż do RFN;
02 XII - Encyklika "Dives in misericordia"
o Bożym Miłosierdziu. Medytacja o tajemnicy miłosierdzia, wezwanie do jego czynienia w świecie, który niejednokrotnie wciąż hołduje zasadzie "oko za oko i ząb za ząb" i w którym niepokoi "upadek wielu podstawowych wartości". Encyklika, która, jak dziś widać, była "wstępem" do aktu zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu w Łagiewnikach.
16 XII - List Jana Pawła II z okazji odsłonięcia w Gdańsku pomnika ku czci ofiar Grudnia 1970.
31 XII - List apostolski "Egregiae virtutis" ogłaszający świętych Cyryla i Metodego patronami Europy;
Anno Domini 1981
01 I - XIV Światowy Dzień Pokoju, orędzie: "Chcesz służyć sprawie pokoju, szanuj wolność!";
15 I - Audiencja dla delegacji NSZZ "Solidarność" z Lechem Wałęsą Wzruszające spotkanie z postacią uważaną przez Polaków za duchowego ojca "Solidarności". Papież wyraża wdzięczność za to, że ruch nie jest skierowany "przeciwko" komukolwiek ale wyłącznie "ku": ku wspólnemu dobru reform- "Pragnę z tej całej wielkiej polskiej pracy uczynić ofiarę chleba i wina”.
08 II - Spotkanie z głównym rabinem Rzymu prof. Elio Toaffem;
16 - 27 II - Podróż na Daleki Wschód: do Pakistanu, na Filipiny, wyspę Guam, do Japonii i USA - na Alaskę (apel o pokój wygłoszony w Hiroszimie);
25 III - List "A Concilio Constantinopolitano" z okazji 1600. rocznicy I Soboru Konstantynopolitańskiego i 1550. rocznicy Soboru Efeskiego;
28 III - Orędzie Jana Pawła II do Polaków, skierowane do Prymasa Polski kardynała Stefana Wyszyńskiego - „Porozumienie, dialog, wytrwałość”.
09 V - Ustanowienie Papieskiej Rady ds. Rodziny;
10 V - Orędzie na doroczne uroczystości św. Stanisława w Krakowie.
11 V - Audiencja dla delegacji UJ z Krakowa.
13 V - ok. godz. 17.19, plac Świętego Piotra - Mehmet Ali Agca dokonuje zamachu na życie Jana Pawła II.; Ojciec Święty przypisuje swe ocalenie Matce Bożej czczonej w wizerunku fatimskim. "Składam moje cierpienie w ofierze za Kościół i świat"
13 V - 3 VI - pobyt w poliklinice Gemelli;
17 V - Pierwsza po zamachu publiczna wypowiedź Papieża ("Modlę się za brata, który mnie zranił, a któremu szczerze przebaczyłem");
28 V - Słowa Jana Pawła II do Polaków - w związku ze śmiercią kard. Stefana Wyszyńskiego;
07 VI - Obchody 1600. rocznicy I Soboru Konstantynopolitańskiego oraz 1550. rocznicy Soboru Efeskiego;
20 VI - 14 VIII - pobyt w poliklinice Gemelli;
06 VII - Powołanie stałej, 15-osobowej Rady Kardynałów do spraw gospodarczych Stolicy Apostolskiej;
07 VII - Nominacja ks. bpa Józefa Glempa prymasem Polski.
14 IX – Trzecia encyklika "Laborem exercens" (o pracy ludzkiej) - (dokument ten miał być ogłoszony 15 V, w 90-ą rocznicę encykliki Leona XIII "Rerum novarum"). - Refleksja o tym czym jest i czym powinna być praca człowieka; przypomnienie zasady, "której Kościół stale nauczał. Jest to zasada pierwszeństwa 'pracy' nad 'kapitałem' ". Autor, były robotnik, mocą papieskiego autorytetu, występuje w obronie godności robotników, także we własnej ojczyźnie. Jednemu z rozdziałów nadaje tytuł: "Solidarność ludzi pracy"...

Rok czwarty Pontyfikatu - (16 X 1981 - 15 X 1982)
22 XI - Adhortacja apostolska "Familiaris consortio";
- Przegląd wyzwań dotyczących współczesnej rodziny (antykoncepcja, rozwody i małżeństwa niesakramentalne) i wskazanie na piękno życia według wartości, co - jak przyznaje - nie jest łatwe. Świadectwo ogromnej wiedzy i jeszcze większej troski o to, by osoby przeżywające różnorakie trudności nie czuły się odłączone od Kościoła.
25 XI - Kard. Joseph Ratzinger zostaje mianowany prefektem Kongregacji Nauki Wiary – Niemiecki hierarcha będzie nadawał ton nauczaniu Kościoła przez najbliższe 24 lata.
8 XII - List apostolski "Beata Hedvigis", ustanawiający Papieską Akademię Teologiczną w Krakowie;
15 XII - Audiencja dla Matki Teresy z Kalkuty.
14 - 18 XII - Publikacja raportu o skutkach użycia broni nuklearnej, doręczonego sekretarzowi generalnemu ONZ oraz przywódcom USA, ZSRR, Wielkiej Brytanii i Francji;
18 XII - List do gen. Wojciecha Jaruzelskiego po wprowadzeniu w Polsce stanu wojennego;
24 XII - Jan Paweł II zapalił świecę w oknie na znak solidarności z narodami cierpiącymi, m.in. z Polską;

Anno Domini 1982
1 I 1982 - XV Światowy Dzień Pokoju, orędzie: "Pokój - dar Boga powierzony ludziom";
7 I - Audiencja dla Icchaka Szamira, ministra spraw zagranicznych Izraela;
12 II - Deklaracja Stolicy Apostolskiej w sprawie Polski odczytana na madryckim posiedzeniu KBWE;
12 - 19 II - podróż do Afryki: do Nigerii, Beninu, Gabonu i Gwinei Równikowej;
12 - 15 V - podróż do Portugalii (pielgrzymka do Fatimy - akt zawierzenia świata Matce Bożej);
20 V - Ustanowienie Papieskiej Rady ds. Kultury; Poeta i dramaturg zostawszy Papieżem powołuje gremium, które "ma świadczyć przed Kościołem i światem o głębokim zainteresowaniu które (...) Stolica Apostolska żywi wobec postępu kultury i owocnego dialogu kultur, jak również ich dobroczynnego spotkania z Ewangelią".
22 V - Msza św. koncelebrowana z przedstawicielami Episkopatów Argentyny i Wielkiej Brytanii w intencji pokojowego zakończenia konfliktu zbrojnego o Falklandy/Malwiny;
28 V- 2 VI - Podróż do Wielkiej Brytanii (wizyta w anglikańskiej katedrze w Canterbury; ogłoszenie wspólnej deklaracji na temat dialogu teologicznego); Wspólne odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych podczas nabożeństwa ekumenicznego. Wraz z prymasem kościoła anglikańskiego Jan Paweł II zapala kolejne świece symbolizujące chrześcijan z różnych Kościołów, którzy w XX wieku zostali męczennikami.

07 VI - Audiencja dla prezydenta USA Ronalda Reagana;
10 - 13 VI - podróż do Brazylii i Argentyny;
15 VI - podróż do Szwajcarii
(wystąpienie na forum Międzynarodowej Organizacji Pracy);
29 VIII - podróż do San Marino;
15 IX - Audiencja dla przewodniczącego OWP Jasera Arafata;
28 IX - Audiencja dla Dalajlamy;
03 X - Beatyfikacja (przez zatwierdzenie kultu) Fra Angelico;
10 X - Kanonizacja bł. o. Maksymiliana Kolbego, męczennika Oświęcimia (1894-1941), (beatyfikowany 17 X - 1971) - Polski papież, który wcześniej wielokrotnie medytował nad złem XX wieku przybywając na miejsce kaźni o. Maksymiliana, teraz ogłasza go świętym i określa jako męczennika.


Rok piąty Pontyfikatu – (16 X 1982 - 15 X 1983)
31 X - 9 XI 1982 - podróż do Hiszpanii;
28 XI - Konstytucja Apostolska "Ut sit validum",
nadająca Opus Dei status prałatury personalnej;

Anno Domini 1983
01 I - XVI Światowy Dzień Pokoju, orędzie: "Dialog na rzecz pokoju - wyzwaniem naszych czasów";
06 I - Bulla "Aperite portas Redemptori" ogłaszająca Rok Święty Jubileuszu 1950-lecia Odkupienia;
25 I - Konstytucja apostolska "Sacrae disciplinae leges" promulgująca nowy Kodeks Prawa Kanonicznego;
02 II - Konsystorz, na którym kapelusze kardynalskie otrzymali m.in.: abp Józef Glemp, a także Łotysz (obywatel ZSRR), francuski Żyd i o. Henri de Lubac, teolog, ekspert II Soboru Watykańskiego;
24 II - Prezentacja książki André Frossarda "Nie lękajcie się! Rozmowy z Janem Pawłem II"; 24.II. Wielka rozmowa dwóch wybitnych intelektualistów o papieskiej biografii, tajemnicy wiary, Kościele, świecie. Całość wieńczy niezwykła relacja Papieża o zamachu na jego życie.
02 - 10 III - podróż do Ameryki Łacińskiej (przez Portugalię): do Kostaryki, Nikaragui, Panamy, Salwadoru, Gwatemali, Hondurasu, Belize i na Haiti; Wizyta w Nikaragui, 04.03.1983 (w ramach podróży do Ameryki Środkowej i na Karaiby) - Konfrontacja z rewolucyjnym rządem sandinowskim, którego bojówki próbują zagłuszyć papieską homilię. Papież nawołuje do jedności Kościoła, przestrzega przed tzw. "Kościołem ludowym" i deformacjami nauki Kościoła przez ideologie i programy polityczne.
25 III - Otwarcie Świętych Drzwi i inauguracja Jubileuszu Odkupienia
16 - 23 VI – II podróż do Polski (Warszawa, Niepokalanów, Częstochowa, Poznań, Katowice, Wrocław, Góra Świętej Anny, Kraków
; beatyfikacja m. Urszuli Ledóchowskiej, br. Alberta Chmielowskiego i o. Rafała Kalinowskiego. Pielgrzymka odbyła się w stanie wojennym - po oficjalnej części wizyty Jan Paweł II spotkał się z Lechem Wałęsą); "Naród ginie, gdy znieprawia swego ducha. Naród rośnie, gdy duch jego coraz bardziej się oczyszcza". - Mimo obaw (nadal trwał stan wojenny- już 1,5 roku) pielgrzymka odbyła się bez zakłóceń.
14 - 15 VIII - podróż do Francji (pielgrzymka do Lourdes).
10 - 13 IX - podróż do Austrii;
29 IX - Rozpoczęcie Synodu Biskupów poświęconego pojednaniu i pokucie.
Rok szósty Pontyfikatu - (16 X 1983 - 15 X 1984)
22 X 1983 - Ogłoszenie Karty Praw Rodziny;
29 X - Zakończenie Synodu Biskupów poświęconego pojednaniu i pokucie;
31 X - List do kard. Johannesa Willebrandsa, przewodniczącego Sekretariatu Jedności Chrześcijan, z okazji 500. rocznicy urodzin Marcina Lutra;
11 XII - Wizyta w rzymskim kościele luterańskim; Nieco wcześniej, w związku z 500. rocznicą urodzin ojca reformacji papież napisze o "głębokiej religijności Lutra, którą powodowany stawiał z gorącą namiętnością pytania na temat wiecznego zbawienia". W świątyni luterańskiej Papież wyraża gorące pragnienie jedności wszystkich chrześcijan.
27 XII - Wizyta w rzymskim więzieniu Rebibbia i spotkanie z zamachowcem Mehmetem Ali Agcą; Już w pierwszym, nagranym kilka dni po zamachu wystąpieniu do wiernych, papież wspomniał o "bracie", któremu szczerze przebaczył. Teraz odwiedza go w więzieniu. Wielka lekcja dla każdego człowieka.

Anno Domini 1984
01 I - XVII Światowy Dzień Pokoju, orędzie: "Pokój rodzi się z serca nowego";
10 I - Nawiązanie stosunków dyplomatycznych pomiędzy Stolicą Apostolską i Stanami Zjednoczonymi;
11 II - List apostolski "Salvifici doloris" o chrześcijańskim sensie ludzkiego cierpienia; Papież osobiście doświadczony cierpieniem, zgłębia jego tajemnicę, próbuje określić jego sens. Cierpienie istnieje, "ażeby wyzwalać w człowieku miłość (...) ów bezinteresowny dar z własnego na rzecz innych ludzi, ludzi cierpiących".
18 II - Porozumienie w sprawie rewizji konkordatu laterańskiego pomiędzy Stolicą Apostolską a Republiką Włoską; ogłoszenie bł. Fra Angelico patronem artystów;
24 II - Powołanie papieskiej Fundacji na rzecz Krajów Sahelu;
04 III - Rzymskie obchody 500 rocznicy śmierci św. Kazimierza, Patrona Litwy;
25 III - Adhortacja apostolska "Redemptionis donum" o konsekracji zakonnej w świetle tajemnicy Odkupienia; akt zawierzenia ludzkości, dokonany przed figurą Matki Boskiej Fatimskiej;
06 IV - list do sekretarza stanu: "Nowe zasady zarządzania Państwem Watykańskim";
20 IV - ogłoszenie listu apostolskiego „Redemptionis Anno" na temat Jerozolimy, świętego miasta trzech wielkich religii monoteistycznych;
01 V - list apostolski "Les grands mystčres" do biskupów Kościoła w sprawie pokoju w Libanie;
02 - 12 V - Podróż na Daleki Wschód (przez Alaskę): do Korei Płd., Papui-Nowej Gwinei, ma Wyspy Salomona, do Tajlandii (kanonizacja 103 męczenników koreańskich; wizyta w obozie uchodźców z Kambodży, Laosu i Wietnamu);
02 VI - Oficjalna wizyta Jana Pawła II w siedzibie prezydenta Republiki Włoskiej na Kwirynale;
10 VI - dokument Sekretariatu dla Niechrześcijan: "Postawa Kościoła wobec wyznawców innych religii";
12 - 17 VI - Podróż do Szwajcarii (wizyta w siedzibie Światowej Rady Kościołów);
16 - 17 VII - Wyprawa narciarska w Alpy;
06 VIII - Kongregacji Nauki Wiary ogłasza Instrukcję o niektórych aspektach "teologii wyzwolenia"; Kolejna przestroga Jana Pawła II, że marksistowska teoria "walki klas" i dopuszczanie przemocy w walce o społeczną sprawiedliwość jest nie do pogodzenia z chrześcijaństwem i nauką Kościoła, który ma naturę transcendentną. Stąd ostrzeżenie przed "wykorzystywaniem religijności ludu do przedsięwzięć rewolucyjnych".
09 - 21 IX - podróż do Kanady;
10 - 13 X - podróż do Hiszpanii i Ameryki Łacińskiej: do Dominikany i Portoryko
(pielgrzymka szlakiem Kolumba; inauguracja nowenny przygotowań do obchodów 500. rocznicy odkrycia Ameryki).

Rok siódmy Pontyfikatu - (16 X 1984 - 15 X 1985)
02 XII - Adhortacja apostolska "Reconciliatio et paenitentia"
o pojednaniu i pokucie w dzisiejszym posłannictwie Kościoła;
Anno Domini 1985
01 I - XVIII Światowy Dzień Pokoju, orędzie: "Pokój i młodzi idą razem";
26 I - 6 II - Podróż do Ameryki Łacińskiej: do Wenezueli, Ekwadoru, Peru, Trynidadu i Tobago;
11 II - Ustanowienie Papieskiej Komisji Duszpasterstwa Pracowników Służby Zdrowia;
27 II - Audiencja dla ministra spraw zagranicznych ZSRR Andrieja Gromyki;
30 - 31 III - Rzymskie obchody Międzynarodowego Roku Młodzieży; ustanowienie Międzynarodowego Dnia Młodzieży;
31 III - List apostolski do młodych całego świata - o sensie życia, sumieniu, zmaganiach z samym sobą i różnych obliczach miłości. Dokument "programowy" zainicjowanych w ten sposób Światowych Dni Młodzieży, które będą jednym z fenomenów tego pontyfikatu.

11 IV - Udział Papieża w obradach Konferencji Episkopatu Włoch;
26 IV - Audiencja dla uczestników sympozjum nt.: "Wiara chrześcijańska a teoria ewolucji";
11 - 21 V - Podróż do Holandii, Luksemburga i Belgii (wizyta w siedzibie EWG i Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości);
25 V - Konsystorz, na którym kapelusze kardynalskie otrzymali m.in.: abp Henryk Gulbinowicz, abp Andrzej Deskur oraz abp Lubacziwski, Ukrainiec.
02 VI - Encyklika "Slavorum Apostoli"; Przypomnienie dzieła Cyryla i Metodego i wielki hołd dla apostołów Słowian. W czasach, gdy Europa podzielona jest żelazną kurtyną Papież wyprzedza swój czas i modli się aby "cała Europa coraz bardziej odczuwała potrzebę jedności w wierze chrześcijańskiej oraz braterskiej wspólnoty wszystkich jej narodów (...)".
24 VI - Dokument Komisji ds. Stosunków Religijnych z Judaizmem: "Żydzi i judaizm w głoszeniu słowa Bożego i katechezie Kościoła katolickiego";
08 - 19 VIII - Podróż do Afryki: do Togo, Wybrzeża Kości Słoniowej, Kamerunu, Republiki Środkowoafrykańskiej, Kenii i Maroko (przemówienie do młodzieży muzułmańskiej w Casablance);
8 IX - Podróż do Liechtensteinu (przez Szwajcarię).

Rok ósmy Pontyfikatu -(16 X 1985 - 15 X 1986)
03 XI - Beatyfikacja o. Tytusa Brandsmy, męczennika z Dachau;
10 XI - Msza św. dla uczestników 23. sesji FAO (w 40. rocznicę powstania tej organizacji);
25 XI - 8 XII - Nadzwyczajne Zgromadzenie Synodu Biskupów w 20. rocznicę zakończenia II Soboru Watykańskiego;
Anno Domini 1986
01 I - XIX Światowy Dzień Pokoju, orędzie: "Pokój jest wartością, która nie zna podziałów na Północ-Południe, Wschód--Zachód: jest tylko jeden pokój";
24 I - Orędzie na Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu pt.:„ Kształtowanie opinii publicznej".
25 I - Na zakończenie Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan, podczas nabożeństwa ekumenicznego w Bazylice Świętego Pawła za Murami, Ojciec Święty zaprosił wyznawców wszystkich religii do udziału we wspólnych modlitwach o pokój w Asyżu.
31 I - 11 II - Podróż do Indii; podczas podróży apostolskiej do Indii Papież spotkał się z katolikosem prawosławnego Kościoła malankarskiego rytu syryjskojakobickiego, 2 katolikosem prawosławnego Kościoła autokefalicznego rytu syromalankarskiego i prymasem Kościoła anglikańskiego, odwiedził aśram Nirmal Hridaj w Kalkucie, Dom Czystego Serca, w którym posługiwała umierającym nędzarzom Matka Teresa i Radź Chat - miejsce pamięci Mahatmy Gandhiego.
24 II – Konsystorz poświęcony sprawom kanonizacyjnym.
22 III - Instrukcja Kongregacji Nauki Wiary o chrześcijańskiej wolności i wyzwoleniu;
24 III - Audiencja dla uczestników międzynarodowego kongresu studenckiego UNIV '86 - przedstawicieli ponad 400 uniwersytetów z 40 krajów
13 IV - Pierwsza w historii wizyta Papieża w rzymskiej Synagodze Większej. W wygłoszonym wówczas przemówieniu papież wypowiedział słynne słowa, że Żydzi są "starszymi i umiłowanymi" braćmi chrześcijan. – Odnalezione Braterstwo;
10 V - Ustanowienie komisji do opracowania Katechizmu Nauki Katolickiej;
18 V - Encyklika "Dominum et Vivificantem"; Po encyklikach poświęconych Chrystusowi i Bogu Ojcu, Jan Paweł II ogłasza medytację na temat tajemnicy Trzeciej Osoby Trójcy Świętej. "(...) Kościół nieustannie wyznaje: jest w naszym stworzonym świecie Duch, który jest darem nie stworzonym. Jest to Duch Ojca i Syna (...)"
21 VI - Otwarcie rzymskiego Centrum Solidarności im. Jana Pawła II - ośrodka terapeutycznego dla narkomanów;
26 - 28 VI - Rzymskie obchody 800-lecia chrystianizacji Łotwy;
01 - 8 VII - Podróż do Ameryki Łacińskiej: do Kolumbii i na Wyspy Świętej Łucji; podczas podróży apostolskiej do Kolumbii w Bogocie i Medellin. Papież odwiedził mieszkańców dzielnic nędzy „barrios", w Chiquinquira ubogich rolników „campesinos", w Popayan - Indian, Murzynów i Metysów; w Armero modlił się w intencji ofiar wybuchu wulkanu Nevadodel
06 IX - Apel do mieszkańców Europy o jedność i pokój, wygłoszony z Mont Chetif (masyw Mont Blanc);
01 X - Dokument Kongregacji Nauki Wiary "O duszpasterstwie osób homoseksualnych";
04 - 07 X - Podróż do Francji (m.in. wizyta w Ars i Taizé).

Rok dziewiąty pontyfikatu - (16 X 1986 - 15 X 1987)
27 X - Światowy dzień modlitw o pokój w Asyżu z udziałem 47 delegacji reprezentujących wszystkie wyznania chrześcijańskie i 13 innych religii. - "Życzeniem Kościoła katolickiego jest prowadzenie dialogu z innymi religiami"
18.XI -01.XII. - Najdłuższa podczas pontyfikatu pielgrzymka Jana Pawła II (Bangladesz, Singapur, Fidżi, Nowa Zelandia, Australia, Seszele) W podróży papież spędza 13 dni, 6 godz. i 15 min. - Na trasie różne religie, kultury, sytuacje ekonomiczne, ustroje polityczne... Papież spotyka z Matką Teresą z Kalkuty oddając tym samym hołd jej wielkiemu dziełu (wkrótce założy w Watykanie schronisko dla biednych, w którym posługiwać będą siostry z jej zgromadzenia); odwiedzając kraje islamskie i buddyjskie wyraża szacunek dla miejscowych kultur i religii; chrześcijan zachęca do wytrwania w wierze; Aborygenów do ochrony ich kultury.

Anno Domini 1987
01 I - XX Światowy Dzień Pokoju, orędzie: "Rozwój i solidarność: dwie drogi wiodące do pokoju";
13 I - Audiencja dla gen. Wojciecha Jaruzelskiego -przewodniczącego Rady Państwa PRL;
17 I - Audiencja dla króla Jordanii Husajna.
11 II - z okazji święta Matki Boskiej z Lourdes Jan Paweł II odprawił Mszę świętą dla chorych i członków stowarzyszenia służącego chorym udającym się do Lourdes.
20 II - Ojciec Święty przyjął Muzeyen Agcę, matkę Ali Agcy, wraz z najbliższymi członkami rodziny.
22 II - Instrukcja Kongregacji Nauki Wiary o szacunku dla rodzącego się życia ludzkiego i o godności jego przekazywania;
19 marca - wizyta pasterska w Gvitavecchia.
25 III – Szósta encyklika "Redemptoris Mater"; Papież, w którego herbie widnieje litera "M" i hasło" Totus Tuus" - cały Twój pisze o roli Maryi w życiu Kościoła. Ogłasza Rok Maryjny (1987) podkreślając, że "odkąd dokonała się tajemnica Wcielenia, dzieje ludzkości weszły w , a znakiem tej pełni jest Kościół".
31 III - 13 IV - Podróż do Ameryki Łacińskiej: do Urugwaju, Chile, Argentyny (II Światowy Dzień Młodzieży w Buenos Aires);
30 IV - 4 V - Podróż do RFN
(beatyfikacja s. Teresy Benedykty od Krzyża - Edyty Stein, filozofa, Żydówki, męczennicy Oświęcimia); Papież uczestniczył w nabożeństwie ekumenicznym w Augsburgu.
5 VI - List apostolski "Sescentesima anniversaria" na 600--lecie chrztu Litwy;
6 VI - Inauguracja Roku Maryjnego; audiencja dla prezydenta USA Ronalda Reagana;
8 - 14 VI – III podróż do Polski - I Kongres Eucharystyczny(Warszawa, Majdanek, Lublin, Tarnów, Kraków, Szczecin, Gdynia, Gdańsk, Częstochowa, Łódź; beatyfikacja Karoliny Kózkówny i bpa Michała Kozala, męczennika Dachau; spotkanie z Lechem Wałęsą);
25 VI - Audiencja dla prezydenta Austrii Kurta Waldheima;
28 VI - Beatyfikacja bpa Jerzego Matulaitisa-Matulewicza, Litwina;
7 VII - Orędzie do uczestników III Misyjnego Kongresu Latynoamerykańskiego w związku ze zbliżającym się 500-leciem chrystianizacji Ameryki.
08-14 VII - Jan Paweł II przebywał w górach Cadore.
11 VII - Orędzie do uczestników obradującej w Genewie Konferencji Handlu i Rozwoju Narodów Zjednoczonych (UNCTAD).
2 IX - Wizyta pasterska w Rocca di Papa i spotkanie z uczestnikami II Międzynarodowej Komisji Anglikańsko-Rzymskokatolickiej.
5 IX - Wizyta pasterska w Albano.
7 IX- w Grottaferata Papież przewodniczył nieszporom w obrządku wschodnim ku czci Narodzenia Matki Boskiej.
10-21 IX - Podróż apostolska do USA. Papież spotkał się m.in. z przedstawicielami Indian amerykańskich, od których otrzymał Orle Pióro (symbol władzy), oraz odwiedził Indian ze szczepów Indios, lnuit, Metis i Dene, a także chorych na AIDS w Dolores.
21-30 IX - V Synod Biskupów Katolickiego Kościoła Ukraińskiego.
1-9 X - VII Zgromadzenie zwyczajne Synodu Biskupów na temat: „Powołanie i posłannictwo ludzi świeckich w Kościele i w świecie w 20 lat po zakończeniu Yaticanum II".
4 X - Beatyfikacja m.in. Marcela Callo, świeckiego działacza katolickiego.

Rok dziesiąty Pontyfikatu - (16 X 1987 - 15 X 1988)

17 X - Audiencja dla prawosławnego metropolity Kijowa i Halicza - Filareta.
25 X - Kanonizacja Giuseppe Moscatiego, świeckiego;
29 X - Zakończenie Synodu Biskupów poświęconego powołaniu i posłannictwu ludzi świeckich w Kościele i w świecie 20 lat po Soborze Watykańskim II;
12 XI - Audiencja dla l grupy biskupów polskich przybyłych z wizytą „ad limina apostolorum".
3 - 7 XII - Wizyta w Watykanie prawosławnego patriarchy Konstantynopola Dimitriosa I;
4 XII - List apostolski "Duodecimum saeculum" z okazji 1200. rocznicy II Soboru Nicejskiego;
19 XII - Audiencja dla II grupy biskupów polskich przybyłych z wizytą „ad limina apostolorum".
27 XII - Dokument Papieskiej Komisji "Iustitia et Pax" z okazji Międzynarodowego Roku Schronienia dla Bezdomnych: "Co uczyniłeś ze swoim bezdomnym bratem?";
30 XII - Siódma encyklika - "Sollicitudo rei socialis" - Pesymistyczna diagnoza stanu współczesnego świata, który grzeszy "egoizmem, żądzą nadmiernego zysku i władzy", nie jest zaś równomiernym rozwojem społeczeństw. Wezwanie do solidarności z rzeszami tych, którzy "cierpią pod nieznośnym ciężarem nędzy" oraz reformy międzynarodowych systemów, m.in. handlowego oraz monetarnego i finansowego w celu poprawy losu najuboższych świata.

Anno Domini 1988
01 I - XXI Światowy Dzień Pokoju, orędzie: "Wolność religijna warunkiem pokojowego współistnienia";
03 I - Spotkanie z ubogimi w rzymskim hospicjum Świętej Marty;
07 I - Audiencja dla członków międzynarodowej komisji mieszanej do spraw dialogu między Kościołem katolickim i Światowym Aliansem Kościołów Reformowanych.
25 I - List apostolski "Euntes in mundum" z okazji 1000-lecia chrztu Rusi Kijowskiej;
02 II - Jan Paweł II po raz pierwszy w historii przewodniczył liturgii eucharystycznej w Bazylice Świętego Piotra w rycie syryjsko-maronickim wraz z patriarchą Antiochii dla Maronitów oraz syromalankarskim arcybiskupem Triwendram w Indiach.
14 II - Przesłanie "Magnum baptismi donum" do katolickiej wspólnoty ukraińskiej z okazji 1000-lecia chrztu Rusi Kijowskiej;
04 III - Audiencja dla delegacji Światowej Federacji Luterańskiej;
05 III- Audiencja dla uczestników sesji plenarnej Sekretariatu dla Niewierzących. Ojciec Święty zwraca uwagę na potrzebę dialogu z marksistami i niewierzącymi.
27 III - III Światowy Dzień Młodzieży obchodzony w Rzymie i w Kościołach lokalnych pod hasłem: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie".
8 IV - List do kard. Josepha Ratzingera, prefekta Kongregacji Nauki Wiary, w sprawie Wspólnoty Kapłańskiej Św. Piusa X abpa Marcela Lefebvre?a;
07 - 19 V - podróż do Ameryki Łacińskiej: do Urugwaju, Boliwii, Peru i Paragwaju;
21 V - Otwarcie na terenie Watykanu schroniska dla ubogich "Donum Mariae";
31 maja - Orędzie do Zgromadzenia Ogólnego ONZ zebranego na III nadzwyczajnej sesji, poświęconej rozbrojeniu.
14 VI - Audiencja dla Dalajlamy;
19 VI - Kanonizacja 117 męczenników wietnamskich;
23 - 27 VI - Podróż do Austrii;
28 VI - Konsystorz, na którym kapelusze kardynalskie otrzymali m.in.: Litwin i Chińczyk z Hongkongu (tuż przed konsystorzem zmarł kardynał-nominat Hans Urs von Balthasar, wybitny teolog, ekspert II Soboru Watykańskiego); konstytucja apostolska "Pastor Bonus" o Kurii Rzymskiej;
02 VII - List apostolski "Ecclesia Dei" w związku ze schizmą abpa Marcela Lefebvre?a;
09 - 10 VII - Rzymskie obchody 1000-lecia chrztu Rusi Kijowskiej; Jan Paweł II odprawił moleben w prokatedrze rzymskiej Santa Sofia i sprawował liturgię eucharystyczną świętego Jana Chryzostoma w obrządku bizantyjsko-słowiańskim w Bazylice Świętego Piotra.
14 VIII - Jan Paweł II w rzymskiej Bazylice Matki Beżej Większej przewodniczył „Modlitwie kadzidła", odprawianej w rycie koptyjskim, z koptyjskim patriarchą Aleksandrii Stephanosem II Ghattasem.
15 sierpnia - Jan Paweł II przewodniczył uroczystościom zamknięcia Roku Maryjnego w Bazylice Świętego Piotra. Ogłoszenie listu apostolskiego „Mulieris dignitatem" o godności i powołaniu kobiety.
10 - 19 IX - podróż do Afryki: do Zimbabwe, Botswany, Lesotho i Mozambiku;
08 - 11 X - podróż do Francji
(wizyta w siedzibie Rady Europejskiej, Parlamencie Europejskim i Trybunale Praw Człowieka).

Rok jedenasty - (16 X 1988 - 15 X 1989)
28 X - Światowy Dzień Modlitwy o Pokój w Rzymie (z udziałem przedstawicieli 8 wielkich religii świata oraz różnych wyznań chrześcijańskich);
03 XI - Dokument Papieskiej Komisji "Iustitia et Pax": "Kościół wobec rasizmu. W trosce o pogłębienie braterstwa między ludźmi";
10 XI - List do patriarchy ekumenicznego Dymitriosa l.
30 XII - Adhortacja apostolska "Christifideles laici" o powołaniu i misji świeckich w Kościele i w świecie 20 lat po II Soborze Watykańskim;

Anno Domini 1989 - Rok przemian w Europie Wsch., wspieranych i inspirowanych przez Papieża (m.in. audiencja dla delegacji 'Solidarności', Okrągły Stół, wznowienie stosunków dyplomatycznych między Stolicą Apostolską a RP, historyczna audiencja w dniu 01 XII 1989 r dla Michaiła Gorbaczowa

01 I - XXII Światowy Dzień Pokoju, orędzie: "Poszanowanie mniejszości warunkiem pokoju";
08 I - Wizyta w schronisku dla ubogich "Donum Mariae";
21 I - Audiencja dla Komitetu Pokoju ZSRR.
22 I - List do uczestników Konferencji w Melbourne z okazji V Światowej Konferencji przedstawicieli różnych religii na rzecz pokoju.
06 II - Audiencja dla prof. Andrieja Sacharowa, laureata Pokojowej Nagrody Nobla;
03 III - audiencja dla przełożonego Wspólnoty w Taize brata Rogera Schutza.
6-9 III - Posiedzenie Rady Kardynałów ds. organizacyjnych i ekonomicznych Stolicy Apostolskiej.
10 III - Reorganizacja struktur kościelnych na Litwie.
11 IV - List do przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski kardynała Józefa Glempa w sprawie nawiązania stosunków dyplomatycznych ze Stolicą Apostolską.
20 IV - Audiencja dla delegacji NSZZ "Solidarność" z Lechem Wałęsą;
28 IV - 6 V - podróż do Afryki: na Madagaskar, Reunion, do Zambii i na Malawi;
15 V - Apel do sekretarza generalnego ONZ w sprawie Libanu;
19 V - Orędzie do Sekretarza Generalnego ONZ z okazji 25. rocznicy ustanowienia Misji Stolicy Apostolskiej przy tej organizacji.
01 - 10 VI - Pierwsza w historii papieska pielgrzymka do krajów skandynawskich - Następca św. Piotra w Norwegii, Islandii, Finlandii, Danii i Szwecji, krajach skrajnie zsekularyzowanych, w których katolicy stanowią ułamki procenta. Pierwsze w dziejach papieskie modły za kręgiem polarny. Jan Paweł II głosi konieczność pojednania chrześcijan; część biskupów luterańskich bojkotuje spotkanie z biskupem Rzymu.
17 VII - wznowienie stosunków dyplomatycznych pomiędzy Stolicą Apostolską a PRL;
15 VIII - Adhortacja apostolska "Redemptoris Custos" o św. Józefie i jego posłannictwie w życiu Chrystusa i Kościoła;
19 - 21 VIII - Podróż do Hiszpanii (Światowy Dzień Młodzieży w Santiago de Compostela);
25 VIII - Audiencja dla metropolity Kijowa Filareta, metropolity Kołymy Juvenalisa, metropolity Mińska i Białorusi Filareta, członków Świętego Synodu Patriarchatu Moskiewskiego.
26 VIII - Mianowanie ks. Józefa Kowalczyka nuncjuszem apostolskim w Polsce i podniesienie go do godności arcybiskupa.
27 VIII - List apostolski z okazji 50-ej rocznicy wybuchu II wojny światowej - Gorzka refleksja o straszliwym żniwie wojen, które wybuchy w chrześcijańskiej przecież Europie. "Zaprawdę, trudno jest iść dalej mając za sobą tę straszliwą kalwarię ludzi i narodów
01 IX - Światowy Dzień Modlitw o Pokój w Warszawie (orędzie telewizyjne Jana Pawła II);
07 IX - list apostolski "Ancora una volta" o sytuacji w Libanie; audiencja dla uczestników ,,Dni Rzymskich", zorganizowanych przez Papieski Instytut Studiów Arabskich i Islamistycznych pt. ”Chrześcijanie i Muzułmanie na rzecz wspólnego projektu społeczeństwa".
15 IX - Audiencja dla mnichów - buddystów tybetańskich;
24 IX -07 X -VI Synod Biskupów Katolickiego Kościoła Ukraińskiego. Apel Papieża o legalizację Ukraińskiego Kościoła katolickiego (unickiego).
26 IX - 02 X - Wizyta w Rzymie arcybiskupa Canterbury Roberta Runcie (ogłoszenie wspólnej deklaracji o woli współdziałania na rzecz przywrócenia pełnej wspólnoty między katolikami i anglikanami);
06 - 16 X - Podróż na Daleki Wschód: do Korei Płd., Indonezji i na Mauritius;
15 X - Dokument Kongregacji Nauki Wiary: "List do biskupów Kościoła katolickiego o niektórych aspektach medytacji chrześcijańskiej".

Rok dwunasty - (16 X 1989 - 15 X 1990)
20 X - Audiencja dla premiera Tadeusza Mazowieckiego;
26 X - Audiencja dla uczestników plenarnego zebrania Papieskiej Rady do spraw Duszpasterstwa Migrantów i Podróżnych.
09 XI - Audiencja dla uczestników III Międzynarodowego Kongresu Duszpasterstwa Cyganów.
12 XI - Kanonizacja Brata Alberta - Adama Chmielowskiego i Agnieszki Czeskiej - Adam Chmielowski odszedł od sztuki i wybrał ewangeliczny radykalizm poświęcając się najuboższym. Wywarł duży wpływ na wybór kapłaństwa przez młodego Karola, który jako biskup poświęca mu dramat ("Brat naszego Boga") a jako Papież ogłasza świętym bohatera swojej sztuki... Akurat w roku "aksamitnej rewolucji" słowiański papież kanonizuje Agnieszkę, czeską księżniczkę z XIII
13-14 XI – Spotkanie Papieża z biskupami Republiki Federalnej Niemiec.
15 XI - Audiencja dla uczestników międzynarodowej konferencji nt.: "Kościół wobec AIDS";
16 XI - Audiencja dla uczestników XXV Sesji Konferencji FAO.
01 XII - Audiencja dla przewodniczącego Rady Najwyższej ZSRR Michaiła Gorbaczowa; - Sowiecki przywódca w papieskich apartamentach! Serdeczność papieża, który widzi w Gorbaczowie męża opatrznościowego w dziele wyzwalania się Europy z jarzma komunizmu. Rzecznik Watykanu (cytowany przez George'a Weigla) relacjonował, że przywódca ZSRR powiedział do żony: "Raiso Maksimowno, mam zaszczyt przedstawić ci najwyższy autorytet moralny na ziemi". I dodał z uśmiechem: "On jest Słowianinem, tak jak my!"
23 XII – Audiencja dla Komitetu Ligi Państw Arabskich do spraw Libanu.

Anno Domini 1990
01 I - XXIII Światowy Dzień Pokoju, orędzie: "Pokój z Bogiem Stwórcą - pokój z całym stworzeniem"; wizyta w schronisku dla ubogich "Donum Mariae";
24 I - Orędzie na XXIV Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu: "Misja Kościoła w erze komputerów";
25 I - 01 II - Podróż do Afryki: do Republiki Zielonego Przylądka, Mali, Gwinei-Bissau, Burkina Faso i Czadu; m.in. odwiedził leprozorium w Cumura, skąd skierował orędzie na Światowy Dzień Chorych na Trąd.
09 II - Przywrócenie stosunków dyplomatycznych pomiędzy Stolicą Apostolską i Republiką Węgierską;
15 III - Nawiązanie stosunków dyplomatycznych pomiędzy Stolicą Apostolską i ZSRR;
20 III – Wystąpienie przedstawiciela Stolicy Apostolskiej ks. prał. Jean-Louisa Taurana na Konferencji ds. Współpracy Gospodarczej w Europie.
11 IV – Wizyta w Tuxtla Gutierez w związku z katastrofą samolotu wiozącego pielgrzymów do Meksyku.
19 IV - wznowienie stosunków dyplomatycznych pomiędzy Stolicą Apostolską i Czechosłowacką Republiką Federacyjną;
21 - 22 IV - Podróż do Czechosłowacji; Prezydent Havel do niedawna dysydent, teraz prezydent wypowiada słowa, które natychmiast obiegną świat: "Nie wiem, czy wiem, co to jest cud. Mimo to ośmielam się powiedzieć, że jestem w tej chwili uczestnikiem cudu".
6 - 14 V - Podróż do Ameryki Łacińskiej: do Meksyku i Curaçao;
15 V - Przywrócenie stosunków dyplomatycznych pomiędzy Stolicą Apostolską i Rumunią;
20 V - Beatyfikacja Pier Giorgio Frassatiego, świeckiego; Aktywnie zaangażowany w życie Kościoła włoski świecki, oddany pracy charytatywnej na rzecz najuboższych. Kochał góry i piękno sztuki, studiował inżynierię. Zmarł w wieku 24 lat po ataku ciężkiej infekcji. Zachęcając do obejrzenia wystawy archiwalnych fotografii Frassatiego, Papież nie zawahał się powiedzieć: "Idźcie, popatrzcie na te zdjęcia i zobaczcie, jak wyglądał człowiek ośmiu błogosławieństw".
24 V - Instrukcja Kongregacji Nauki Wiary o powołaniu teologa w Kościele;
25 - 27 V - Podróż na Maltę;
5 VI – Audiencja dla uczestników zebrania konsultacyjnego przed specjalnym zgromadzeniem Synodu Biskupów.
23 VI – List do biskupów Azji z okazji V Plenarnego Zgromadzenia Konferencji Episkopatów tego kontynentu.
25–26 VI – Spotkanie z biskupami Ukraińskiego Kościoła Katolickiego.
15 VIII – Konstytucja apostolska o uniwersytetach katolickich.
27 VIII - Audiencja dla przewodniczącego NSZZ "Solidarność" Lecha Wałęsy;
28 VIII – Spotkanie w Castel Gandolfo z członkami grupy roboczej przygotowującej specjalne zgromadzenie Synodu Biskupów poświęconego Europie.
01 - 10 IX - Podróż do Afryki (przez Maltę): do Tanzanii, Burundi, Rwandy i Wybrzeża Kości Słoniowej; Jan Paweł II wziął udział w spotkaniu Rady Sekretariatu Generalnego Synodu Biskupów dla Afryki.
29 września – wystąpienie Sekretarza Stanu Stolicy Apostolskiej kardynała Agostino Casaroliego
na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych w sprawie sytuacji dzieci na świecie.
30 września–28 października – VIII zgromadzenie zwyczajne Synodu Biskupów "Formacja kapłanów we współczesnym świecie”. Orędzie Ojców Synodu do ludu Bożego.
15–17 X - Posiedzenie Rady Kardynałów ds. organizacyjnych i ekonomicznych Stolicy Apostolskiej – komunikat o sytuacji finansowej Stolicy Apostolskiej.

Rok trzynasty - (16 X 1990 - 15 X 1991)
18 X - Konstytucja apostolska "Sacri canones", promulgująca Kodeks Kanonów Kościołów Wschodnich;
28 X - Zakończenie Synodu Biskupów poświęconego formacji kapłanów;
18 XI - Audiencja dla prezydenta ZSRR Michaiła Gorbaczowa;
01 XII - Mianowanie abp. Angelo Sodano prosekretarzem stanu Stolicy Apostolskiej i ks. prał. Jeana-Louisa Taurana sekretarzem ds. relacji z państwami.
5 - 6 XII - Obchody 25. rocznicy ogłoszenia soborowej deklaracji o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich "Nostra aetate";
6 XII - wznowienie stosunków dyplomatycznych pomiędzy Stolicą Apostolską i Bułgarią;
7 XII - Encyklika "Redemptoris missio"; Panorama duchowego stanu ludzkości; Papież określa dzisiejszą rolę Kościoła we współczesnym świecie, który "jak się wydaje, zatracił sens spraw ostatecznych i samego istnienia". Obszerne rozważania na temat jednego z najważniejszych pojęć tego pontyfikatu - "nowej ewangelizacji". To tu także pada ważne stwierdzenie, że współczesny świat bardziej potrzebuje świadków aniżeli nauczycieli.
10 XII - Posłanie do Lecha Wałęsy po wyborze na urząd prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Anno Domini 1991
01 I - XXIV Światowy Dzień Pokoju, orędzie: "Poszanowanie sumienia każdego człowieka warunkiem pokoju" - ogłoszenie Roku Społecznej Nauki Kościoła
04 I - Orędzie do Rady Ministrów Spraw Zagranicznych Krajów Członkowskich Wspólnoty Europejskiej, zgromadzonej w Luksemburgu w sprawie szukania sposobów uniknięcia wojny w Zatoce Perskiej.
11 I - Orędzie do sekretarza generalnego ONZ w związku z sytuacją w Zatoce Perskiej;
15 I - Listy do prezydenta Iraku Saddama Husajna i prezydenta USA George?a Busha w związku z sytuacją w Zatoce Perskiej;
16 I - Przywrócenie organizacji kościelnej na Ukrainie; Jan Paweł II zatwierdził konsekrowanych potajemnie biskupów: 3 ordynariuszy i 7 biskupów pomocniczych. W Kościele obrządku łacińskiego mianował 3 ordynariuszy i 2 biskupów pomocniczych.
19 I - Audiencja dla przywódców religijnych wyznań chrześcijańskich z Iraku;
21 I - Dekret Kongregacji ds. Biskupów przywracający Ordynariat Polowy w Polsce i mianowanie biskupem polowym ks. Sławoja Leszka Głódzia.
03-10 II - VII Synod Biskupów Ukraińskiego Kościoła Katolickiego.
05 II - Audiencja dla prezydenta RP Lecha Wałęsy;
13 II - Posłanie do Światowej Rady Kościołów;
04 - 05 III - Spotkanie z patriarchami katolickich Kościołów Bliskiego Wschodu i przedstawicielami Episkopatów krajów zaangażowanych w wojnę w Zatoce Perskiej;
14 marca - Audiencja dla chrześcijan i muzułmanów z Jerozolimy.
18 marca - Audiencja dla prawosławnego metropolity Leningradu Kiryła, przewodniczącego Departamentu do spraw Relacji Kościelnych Patriarchatu Moskiewskiego.
21 III - List do sekretarza generalnego ONZ w sprawie wojny w Zatoce Perskiej;
04-07 IV - Plenarne zgromadzenie Kolegium Kardynałów (Nadzwyczajny Konsystorz) poświęcone zagrożeniom życia ludzkiego i problematyce sekt.
13 IV - Ustanowienie trzech administratur apostolskich na terenie ZSRR -mianowanie hierarchii Kościoła rzymskokatolickiego w Rosji, na Białorusi i w Kazachstanie; Próba powrotu do normalności staje się początkiem powtarzanych przez kolejne lata oskarżeń Cerkwi prawosławnej wobec Watykanu o chęć nawracania Rosjan na katolicyzm i ekspansję na "terytorium kanonicznie prawosławne".
01 V - Ogłoszenie encykliki „Centesimus annus” w 100. rocznicę encykliki papieża Leona XIII „Rerum novarum”. Diagnoza sytuacji gospodarczej świata po klęsce komunizmu. Ku czemu zmierzać? Lekki "ukłon" w kierunku kapitalizmu i zdecydowana przestroga przed takim jego obliczem, które hołduje wolności gospodarczej jako celowi samemu w sobie bez szacunku dla drugiego człowieka.
03 V - Wizyta w Watykanie króla Szwecji Karola XVI Gustawa i królowej Sylwii.
10-13 V - Wizyta w Portugalii. - Papież udał się do Fatimy w 10-ą rocznicę zamachu na jego życie i dokonał Aktu zawierzenia świata Matce Bożej.
19 V - List do wszystkich biskupów w sprawie zagrożeń życia ludzkiego;
31 V - List do biskupów kontynentu europejskiego nt. stosunków między katolikami a prawosławnymi w nowej sytuacji Europy Środkowej i Wschodniej;
1 - 9 VI - IV Podróż apostolska do Polski pod hasłem „Bogu dziękujcie, ducha nie gaście”. Dwuetapowa wizyta w Polsce, pierwsza po upadku komunizmu. 1-9.VI.1991; 14-15.VIII.1991. "Kościół w Europie może wreszcie oddychać obydwoma swoimi płucami" - (Koszalin, Rzeszów, Przemyśl, Lubaczów, Kielce, Radom, Łomża, Białystok, Olsztyn, Włocławek, Płock, Warszawa; beatyfikacja bpa Józefa Pelczara, m. Bolesławy Lament i o. Rafała Chylińskiego);
28 VI - Konsystorz, na którym mianowanych zostało 22 nowych kardynałów - m.in.: Rumun i Słowak;

01 VII - Mianowanie kard. Angelo Sodano sekretarzem stanu Stolicy Apostolskiej; kard. Pio Laghi prefektem Kongregacji ds. Wychowania Katolickiego; kard. José Sancheza prefektem Kongregacji ds. Duchowieństwa; kard. Antonio Innocentiego przewodniczącym Papieskiej Komisji ,,Ecclesia Dei”; kard. Camilio Ruiniego wikariuszem generalnym dla diecezji rzymskiej.
13 - 20 VIII - Podróż do Polski (drugi etap - w dniach 13 do 16 VIII - Kraków, Wadowice, Częstochowa; beatyfikacja Anieli Salawy; VI Światowy Dzień Młodzieży w Częstochowie, 14-15.08.) i na Węgry;
7 IX - Nawiązanie stosunków dyplomatycznych pomiędzy Stolicą Apostolską i Albanią;
8 IX - Ogłoszenie dnia modlitwy o pokój w Jugosławii;
10 X - List do biskupów Chorwacji;
11 X - List do patriarchy Kościoła prawosławnego w Serbii;
12 - 21 X - Podróż do Brazylii.

Rok czternasty - (16 X 1991 - 15 X 1992)
23 X - Apel do wspólnoty międzynarodowej o powstrzymanie działań wojennych w Chorwacji;
27 X - Beatyfikacja ks. Adolfa Kolpinga, prekursora społecznej nauki Kościoła;
17 XI - Kanonizacja o. Rafała Kalinowskiego;
28 XI - 14 XII - Specjalne Zgromadzenie Synodu Biskupów poświęcone Europie;
07 XII - Nabożeństwo ekumeniczne z udziałem Papieża w intencji jedności Europy;
08 XII - Apel o pokój w Jugosławii;
20 XII - Audiencja dla prezydenta Republiki Rosyjskiej Borysa Jelcyna;

Anno Domini 1992
01 I - XXV Światowy Dzień Pokoju, orędzie: "Wierzący zjednoczeni w budowaniu pokoju".
13 I - Uznanie przez Stolicę Apostolską suwerenności Chorwacji i Słowenii;
08 II - Nawiązanie stosunków dyplomatycznych pomiędzy Stolicą Apostolską i Słowenią, Chorwacją oraz Ukrainą;
19 - 26 II - Podróż do Afryki: do Senegalu, Gambii i Gwinei (wizyta w Domu Niewolników na wyspie Goreé, która w ubiegłych wiekach była ośrodkiem handlu niewolnikami, i spotkał się z muzułmańskimi przywódcami religijnymi);
22 II - Ogłoszenie instrukcji duszpasterskiej Papieskiej Rady ds. Środków Społecznego Przekazu „Aetatis novae” o przekazie społecznym.
25 III - Adhortacja apostolska "Pastores dabo vobis" o formacji kapłanów we współczesnym świecie - Analiza powołań w świecie i radykalne wymagania wobec kapłanów: nie jest wykonawcą jakiejś funkcji lecz ma być "drugim Chrystusem". Kapłan musi od siebie wymagać (formacja duchowa ale i intelektualna!) a okres seminaryjny ma być dla seminarzystów tym, czym dla Apostołów było przebywanie z Chrystusem.;
bulla "Totus Poloniae populus" dotycząca reorganizacji struktury kościelnej w Polsce(nowe diecezje);
26 III - Audiencja dla przedstawicieli Światowej Rady Metodystów;
04 IV - Nawiązanie stosunków dyplomatycznych pomiędzy Stolicą Apostolską i Mongolią;
23 IV - Audiencja dla delegacji Światowej Federacji Luterańskiej;
09 V - Ustanowienie Światowego Dnia Chorego (na dzień 11 lutego - święto Matki Bożej z Lourdes) - Papież szczególnie doświadczony cierpieniem ustanawia dzień poświęcony chorym, o których mówi, że są szczególnym darem dla Kościoła i wielokrotnie zachęca ich do ofiarowania swoich cierpień za Kościół.
17 V - Beatyfikacja Josemarii Escrivy de Balaguera, założyciela Opus Dei, i Giuseppiny Bakhita, niewolnicy sudańskiej;
23 V - Nawiązanie stosunków dyplomatycznych pomiędzy Stolicą Apostolską i Armenią, Azerbejdżanem, Gruzją oraz Mołdawią;
25 V - Audiencja dla anglikańskiego arcybiskupa Canterbury Georgeśa Careya;
28 V - List Kongregacji Nauki Wiary o niektórych aspektach Kościoła pojętego jako komunia;
01 VI - Pierwsza od 50 lat audiencja dla biskupów Bułgarii.
04 - 10 VI - Podróż do Afryki: do Angoli, na Wyspy Świętego Tomasza i Książęcą;
25 VI - Zatwierdzenie nowego Katechizmu Kościoła Katolickiego;
26 VI - Pierwsza od 40 lat audiencja dla biskupów Czech, Moraw i Słowacji.
12 - 28 VII - Pobyt Jana Pawła II w poliklinice Gemelli; (badania i analizy diagnostyczne, operacja usunięcia guza z esicy i pęcherzyka żółciowego).
15 VIII - Orędzie do młodych całego świata na VIII Światowy Dzień Młodzieży. Przesłanie z okazji rocznicy Światowego Dnia Młodzieży w Częstochowie.
21 VIII - Nawiązanie stosunków dyplomatycznych pomiędzy Stolicą Apostolską i Republiką Bośni i Hercegowiny;
28 VIII - Nawiązanie stosunków dyplomatycznych pomiędzy Stolicą Apostolską i Republiką Kirgizji;
09 - 14 X - Podróż do Dominikany (Msza św. z okazji 500-lecia ewangelizacji Ameryki Łacińskiej); Papież m.in. dokonał otwarcia IV Konferencji Ogólnej Episkopatu Ameryki Łacińskiej i skierował orędzie do Indian
11 X - Konstytucja apostolska "Fidei depositum" z okazji publikacji Katechizmu Kościoła Katolickiego opracowanego po Soborze Watykańskim II.

Rok piętnasty - (16 X 1992 - 15 X 1993)
21 X - Orędzie na Światowy Dzień Chorego 1993 r.
31 X 1992 - Audiencja dla uczestników sesji Papieskiej Akademii Nauk (rehabilitacja Galileusza: "Sprawa Galileusza lekcją dla współczesnych" -"Galileusz okazał większą przenikliwość niż teologowie" ); Papież zachęca do nowego dialogu pomiędzy nauką a religią. Ubolewa, że dokonane niegdyś przez Kościół potępienie Galileusza, który bronił poglądu Kopernika, iż to Słońce a nie Ziemia są centrum Układu Słonecznego może utrwalać mit, że "duch nauki i jej etyka poszukiwania prawdy są nie do pogodzenia z wiarą chrześcijańską".
12 XI - Przesłanie do biskupów Bośni i Hercegowiny.
19-30 XI - Nadzwyczajny Synod Biskupów Ormiańskiego Kościoła Katolickiego.
01 XII - Audiencja dla przewodniczących Konferencji Episkopatów Europy w rocznicę Synodu Biskupów poświęconego Europie - apel o modlitwę w intencji pokoju w Europie, zapowiedź Dnia Modlitw o Pokój w Asyżu
07 XII - Ogłoszenie pierwszego od ponad 400 lat Katechizmu Kościoła katolickiego. "Wiara pozostaje ta sama, ale jest źródłem wciąż nowego światła"
20 XII - Wizyta w jadłodajni dla ubogich;

Anno Domini 1993
01 I - XXVI Światowy Dzień Pokoju, orędzie: "Jeśli pragniesz pokoju, wyjdź naprzeciw ubogim";
07 I - Audiencja dla pierwszej grupy biskupów polskich przybyłych z wizytą „ad limina apostolorum”.
09-10 I - W Asyżu Dzień Modlitw o Pokój w Europie.
15 I - Ogłoszenie listu apostolskiego motu proprio „Europae Orientalis” o przekształceniu Komisji ,,Pro Russia” w Stałą Komisję Międzydykasterialną ds. Kościoła w Europie Wschodniej. Audiencja dla drugiej grupy biskupów polskich przybyłych z wizytą „ad limina apostolorum”.
02 II - List do arcybiskupa Sarajewa o katastrofalnej sytuacji materialnej i moralnej spowodowanej wojną w Bośni i Hercegowinie;
03 - 10 II - podróż do Afryki: do Beninu, Ugandy i Sudanu (m.in. wizyta u dzieci zarażonych wirusem HIV);
11 II - I Światowy Dzień Chorego obchodzony w Lourdes;
01 III - Orędzie do sekretarza generalnego ONZ w obronie ludności Bośni i Hercegowiny wystawionej na śmiercionośne szaleństwo wojny;
20 III - Beatyfikacja (przez zatwierdzenie kultu) Dunsa Szkota, filozofa i teologa;
25 III - List apostolski motu proprio o połączeniu Papieskiej Rady ds. Kultury z Papieską Radą ds. Dialogu z Niewierzącymi oraz o przekształceniu Papieskiej Komisji ds. Zachowania Dziedzictwa Artystycznego i Historycznego Kościoła w Papieską Komisję ds. Kościelnych Dóbr Kultury.
05 IV - Konsystorz poświęcony sprawom kanonizacyjnym.
06 IV - Telegram do Komisji Koordynacyjnej Organizacji Żydowskich RP z okazji 50. rocznicy Powstania w Getcie Warszawskim;
09 IV - List do sióstr karmelitanek w sprawie Karmelu w Oświęcimiu;
18 IV - Beatyfikacja m.in. s. Faustyny Kowalskiej;
25 IV - Podróż do Albanii;
29 V - Zamknięcie Synodu Diecezji Rzymskiej (1986-1993). List Jana Pawła II w związku z XLVI Międzynarodowym Kongresem Eucharystycznym we Wrocławiu.
30 V - List apostolski do biskupów na Węgrzech w związku z reorganizacją struktur kościelnych.
08 VI - Dokument Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan: "Dyrektorium w sprawie realizacji zasad i norm dotyczących ekumenizmu";
12 - 17 VI - Podróż do Hiszpanii;
02 VII - Pobyt w poliklinice Gemelli (badania kontrolne);
28 VII - podpisanie konkordatu pomiędzy Stolicą Apostolską a Rzecząpospolitą Polską;
06 VIII - Dziesiąta encyklika - "Veritatis splendor" - Wszechstronna analiza "zmysłu" moralnego współczesnego świata, któremu zaniepokojony Papież przypomina, iż istnieją nienaruszalne normy moralne. Pisze, że we współczesnym świecie nasilają się tendencje do rozerwania "więzi pomiędzy ludzką wolnością a prawdą". Dostrzega "rozpowszechnione dzisiaj szeroko tendencje subiektywistyczne, utylitarystyczne i relatywistyczne". Odrzuca się "tradycyjną doktrynę o prawie naturalnym, o powszechności i niezmiennej ważności jej nakazów". (Blask prawdy; o niektórych podstawowych zagadnieniach nauczania moralnego Kościoła);
09 - 16 VIII - Podróż do Ameryki: na Jamajkę, do Meksyku i USA - V Światowy dzień Młodzieży w Denver (Colorado, USA) - 12-15.VIII.1993 - Zdaniem wielu amerykańskich duszpasterzy papież otworzył nowy rozdział w ewangelizacji tamtejszej młodzieży, która - jak im się wcześniej wydawało - znudzona dobrobytem nie będzie zainteresowana spotkaniem z Papieżem. Znowu niespodzianka. Papież przypomina półmilionowej rzeszy młodzieży (to największe zgromadzenie w stanie Colorado) o sanktuarium sumienia.
4 - 10 IX - Papież przekracza granice byłego ZSRR. Podczas pielgrzymki na Litwę, Łotwę i do Estonii składa hołd cierpiącym w czasach komunizmu. "Przychodzę tu, aby przypomnieć wszystkich synów i córki waszej ziemi, na których wydawano wyroki, których skazywano na więzienia, łagry, Sybir czy Kołymę"(m.in. poruszająca wizyta na Górze Krzyży w litewskich Szawlach); głos na rzecz pojednania pomiędzy w różny sposób ciemiężonymi i ludźmi komunistycznego aparatu
21 IX - Dialog z Izraelem i judaizmem (m.in. audiencja dla głównego rabina Izraela, dla premiera Icchaka Rabina, podpisanie porozumienia dyplomatycznego z Izraelem, list do karmelitanek z Oświęcimia);

Rok szesnasty - (16 X 1993 - 15 X 1994)
16 X - Audiencja dla Aleksandra Sołżenicyna;
24 października - prezydent Krakowa Józef Lassota wręczył Ojcu Świętemu złoty medal "Cracoviae Merenti”.
11-12 XI - Pobyt w poliklinice Gemelli - po badaniach radiologicznych nastawienie zwichniętego stawu barkowego i nałożenie opaski gipsowej.
26 XII - Inauguracja Roku Rodziny w Kościele - obchodzonego równolegle z Międzynarodowym Rokiem Rodziny, ogłoszonym przez ONZ.
30 XII - Podpisanie porozumienia o podstawowych zasadach regulujących stosunki pomiędzy Stolicą Apostolską a Izraelem;

Anno Domini 1994
01 I - XXVII Światowy Dzień Pokoju, orędzie: "Rodzina źródłem pokoju dla ludzkości"; ustanowienie Papieskiej Akademii Nauk Społecznych;
04 - 5 I - Spotkanie poświęcone sprawie pokoju na Bałkanach z udziałem Papieża, watykańskiego sekretarza stanu, 07 kardynałów, oraz nuncjuszy apostolskich w Chorwacji, Słowenii i Bośni;
11 I - Apel Papieskiej Rady "Iustitia et Pax": "Pokój na Bałkanach jest możliwy";
23 I - Światowy Dzień Modlitwy o Pokój na Bałkanach (Papież zapalił lampkę oliwną, która miała płonąć, dopóty dopóki nie ustanie wojna na Bałkanach);
2 II - List do rodzin z okazji Roku Rodziny 1994. List do rodzin, 02.02.1994
Papież znowu podejmuje swój "wielki temat", który pochłania go od czasów wczesnego kapłaństwa, czyli: miłość, małżeństwo, rodzina. Teraz mówi o walce "cywilizacji miłości" i "cywilizacji śmierci". Wielki głos w obronie rodziny w imię radości i piękna, którym emanuje, gdy może rozwijać się w miłości.
11 II - Ustanowienie Papieskiej Akademii Obrony Życia;
19 II - Spotkanie z uczestnikami manifestacji ,,Solidarność z Sarajewem”.

17 III - Audiencja dla premiera Izraela Icchaka Rabina;
08 IV - Odsłonięcie odrestaurowanego "Sądu Ostatecznego" Michała Anioła w Kaplicy Sykstyńskiej;
09 IV - Telegram do biskupów i wiernych Kościoła w Rwandzie w związku z wojną domową w tym kraju;
10 IV - 8 V - Zgromadzenie Specjalne Synodu Biskupów poświęcone Afryce;
14 IV - List do przywódców państw oraz do sekretarza generalnego ONZ w związku z Międzynarodową Konferencją w Kairze nt. zaludnienia i rozwoju: "Rodzina należy do dziedzictwa ludzkości";
24 IV - Beatyfikacja dwóch świeckich kobiet, matek: Elżbiety Canori Mora i Joanny Beretty Molla;
28 IV - Wypadek Jana Pawła II (złamanie kości udowej);
29 IV - 27 V – Ojciec Święty przebywał w poliklinice im. Agostino Gemelli, gdzie przeszedł operację wstawienia protezy stawu biodrowego. Jan Paweł II regularnie spotykał się w tym czasie z sekretarzem stanu kard. A. Sodano, z substytutem do spraw ogólnych arcybiskupem G.B. Re i z sekretarzem ds. relacji z państwami, arcybiskupem Jeanem-Louisem Tauranem, aby omawiać z nimi bieżące sprawy Stolicy Apostolskiej.
19 V - Audiencja dla prezydenta RP Lecha Wałęsy;
21 V - List do dzieci włoskich, uczestniczących w spotkaniu zorganizowanym w Watykanie z okazji 150-lecia Papieskiego Dzieła Dziecięctwa Misyjnego.
22 V - List apostolski "Ordinatio sacerdotalis" o udzielaniu święceń kapłańskich wyłącznie mężczyznom; List wywoła niezadowolenie zwłaszcza w Kościele anglikańskim, gdzie nieco wcześniej wyświęcono kilkadziesiąt kobiet. Papież pisze m.in., że fakt iż Matka Boża nie otrzymała misji właściwej apostołom ani misji kapłańskiej "ukazuje wyraźnie, że niedopuszczenie kobiet do święceń kapłańskich nie może oznaczać umniejszenia ich godności, ani ich dyskryminacji". Dodaje, że rozstrzygnięcie o udzielaniu święceń wyłącznie mężczyznom jest ostateczne.
09 VI - Przesłanie do Kościoła i narodu rwandyjskiego;
13 - 14 VI - Nadzwyczajny konsystorz poświęcony przygotowaniom do obchodów Wielkiego Jubileuszu Roku 2000;
15 VI - Dzień modlitw o pokój w Rwandzie;
08 IX - Msza św. o pokój na Bałkanach (w tym dniu Papież chciał być w Sarajewie); apel do prezydenta Republiki Bośni i Hercegowiny;
10 - 11 IX - Papież przybył do Chorwacji jako "bezbronny pielgrzym", aby "żebrać" o pojednanie wśród zwaśnionych narodów.
14 IX - dokument Kongregacji Nauki Wiary: "List do biskupów Kościoła katolickiego na temat przyjmowania Komunii św. przez wiernych rozwiedzionych, żyjących w nowych związkach";
29 IX - Audiencja dla pierwszego ambasadora Izraela przy Stolicy Apostolskiej - pierwszy ambasador Izraela przy Stolicy Apostolskiej Shamuel Hadas składa Ojcu Świętemu listy uwierzytelniające.
2–29 X – IX Zgromadzenie Zwyczajne Synodu Biskupów poświęcone życiu konsekrowanemu.
08 i 09 X – Rzymskie obchody Międzynarodowego Roku Rodziny – spotkanie z rodzinami ze wszystkich kontynentów.
19 X - Wydanie papieskiej książki "Przekroczyć próg nadziei" - książka zawierająca obszerny wywiad udzielony przez Jana Pawła II włoskiemu dziennikarzowi Vittorio Messoriemu -

Rok siedemnasty - (16 X 1994 - 15 X 1995)
29 X 1994 - Zakończenie Synodu Biskupów poświęconego życiu konsekrowanemu.
19 X - Prezentacja książki Jana Pawła II "Przekroczyć próg nadziei";
10 XI - List apostolski "Tertio Millennio adveniente" w związku z przygotowaniem Jubileuszu Roku 2000;
11 XI - Ogłoszenie przez Jana Pawła II i patriarchę Asyryjskiego Kościoła Wschodu Mar Dinkha IV wspólnej deklaracji chrystologicznej - wyjaśniającej trudności teologiczne zaistniałe w czasach Nestoriusza (V w.).
26 XI - Konsystorz, na którym kapelusze kardynalskie otrzymali m.in.: abp Kazimierz Świątek (Białoruś), Czech, 92-letni Albańczyk, Chorwat i Libańczyk oraz o. Yves Congar, teolog, ekspert II Soboru Watykańskiego;
13 XII - List do Dzieci w Roku Rodziny - pierwszy taki list w dziejach papiestwa. Papież wspomina własne dzieciństwo, przywołuje pamięć dzieci, które były wybitnymi świadkami Ewangelii i prosi dzieci świata o modlitwę w intencji pokoju.
26 XII - Jan Paweł II ogłoszony "Człowiekiem Roku" przez amerykański tygodnik "Time";
Anno Domini 1995
1 I 1995 - XXVIII Światowy Dzień Pokoju, orędzie: "Kobieta wychowawczynią do życia w pokoju";
11 - 21 I - Podróż na Filipiny, do Papui-Nowej Gwinei, Australii i Sri Lanki (15.I. - X Światowy Dzień Młodzieży w Manili na Filipinach - Pierwszy raz w Azji. To rekordowe - jak do tej pory - spotkanie młodych z Janem Pawłem II. - w Manili zgromadziło się cztery miliony młodych. Tematem tego spotkania są słowa: "Jak Ojciec mnie posłał, tak i Ja was posyłam"); Jan Paweł II spotkał się z 300 biskupami, zgromadzonymi na sesji plenarnej Federacji Konferencji Episkopatów Azji (FABC) i skierował orędzie radiowe do katolików w Chinach.
15.I.1995 - "Nie lękajcie się. Chrystus zwyciężył świat. On jest z wami na zawsze" - Encyklika "Evangelium vitae" poświęcona wartości i nienaruszalności życia ludzkiego
11 lutego - III Światowy Dzień Chorego - centralne obchody w Jamusukro (Wybrzeże Kości Słoniowej).
25 III - Jedenasta Encyklika - "Evangelium vitae" - "o wartości i nienaruszalności życia ludzkiego". Papież pisze, że prawdziwa demokracja nie może sankcjonować prawnie zła moralnego. Żarliwy apel "do wszystkich i do każdego"o szacunek dla życia i zaangażowanie w jego obronę. "Tylko na tej drodze znajdziesz sprawiedliwość, rozwój, prawdziwą wolność, pokój i szczeście!"
07 IV - Audiencja dla sekretarza generalnego Światowej Rady Kościołów pastora Konrada Raisera;
10 IV - Konsystorz poświęcony sprawom kanonizacyjnym.
27 IV - Audiencja dla uczestników międzynarodowego kolokwium nt. filozoficznych aspektów encykliki „Veritatis splendor”, zorganizowanego przez Kongregację ds. Wychowania Katolickiego.
02 V - List apostolski "Orientale lumen";
08 V - Przesłanie z okazji 50. rocznicy zakończenia w Europie II wojny światowej.
20 - 22 V - Podróż do Czech (m.in. kanonizacja bł. ks. Jana Sarkandra) i nieoficjalna wizyta w Polsce - 22 V: Skoczów, Bielsko-Biała, Żywiec - Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Wałęsa wręczył Ojcu Świętemu najwyższe odznaczenie państwowe - Order Orła Białego, które zostało nadane mu 03 maja 1993 roku jako pierwszemu Polakowi w III Rzeczypospolitej.
25 V - Dwunasta encyklika "Ut unum sint" o działalności ekumenicznej.;
26 V - Przesłanie przed IV Światową Konferencją ONZ nt. kobiet (Pekin, 04.09) - "(...) nie zapanuje sprawiedliwość, zapewniająca równość, rozwój i pokój mężczyznom i kobietom, jeśli nie będzie niezłomnej woli zachowania i ochrony ludzkiego życia na każdym etapie i w każdej sytuacji".
28 V - Przesłanie z okazji pielgrzymki Ludzi Pracy do Matki Bożej Piekarskiej.
3 - 4 VI - Podróż do Belgii;
27 - 30 VI - Wizyta w Watykanie patriarchy ekumenicznego Konstantynopola Bartłomieja I.
Podpisanie wspólnej deklaracji, która stanowi podsumowanie dotychczasowych dokonań na drodze ekumenicznego zbliżenia między katolicyzmem a prawosławiem i wskazuje kierunki współpracy w perspektywie roku 2000.
29 VI - "List do kobiet" - 29.06.1995 Dokument przeciw dyskryminacji "kobiet i matek", apel o rzeczywistą równość praw co do płacy, awansu zawodowego, i "równości małżonków z punktu widzenia prawa rodzinnego".
30 VI - 3 VII - Podróż na Słowację (kanonizacja trzech męczenników z Koszyc, m.in. ks. Melchiora Grodzieckiego; hołd złożony męczennikom protestanckim)
9 - 10 IX - Spotkanie z młodzieżą Europy w Loreto, 09-10.IX.1995 W przemówieniu do młodzieży papież wykorzystuje m.in motyw domu. W słynnym tutejszym sanktuarium maryjnym, znajduje się "domek", w którym - zgodnie z tradycją - Maryja przeżyła zwiastowanie. Jan Paweł II zachęca młodzież Europy by weszła do tego domu aby budować inny świat, "świat, w którym królować będzie cywilizacja miłości".
14 - 20 IX - Podróż do Afryki: do Kamerunu, RPA i Kenii (14 IX - ogłoszenie adhortacji apostolskiej "Ecclesia in Africa" - Dokument, który zwraca uwagę na młody Kościół na Czarnym Lądzie: jego radości, cierpienia, dramaty. Stanowi też przegląd wyzwań przed jakimi staje, m.in. inkulturację czyli głoszenie Ewangelii przy uwzględnieniu specyfiki lokalnej kultury i obyczajowości. Wymowny gest Papieża, z którego woli dochodzi po raz pierwszy do podpisania adhortacji poza Rzymem (ogłoszono ją w stolicy Kamerunu, Jaunde).
3 X - audiencja dla uczestników III Światowego Kongresu Ruchów Obrony Życia, zorganizowanego przez Papieską Radę ds. Rodziny.
04 - 09 X - Podróż do USA (podczas podróży apostolskiej do USA Papież m.in. wygłosił przemówienie na forum ONZ - 05 X).

Rok osiemnasty - (16 X 1995 - 15 X 1996)
17 X 1995 - Spotkanie z biskupami byłej Jugosławii;
08 XI - Sesja poświęcona 30-ej rocznicy opublikowania soborowej konstytucji „Gaudium et spes”.
12 XI - List apostolski na 400-lecie Unii Brzeskiej.
24 XI - Spotkanie z Ojcami Synodu Biskupów Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego.
26 XI - 14 XII - Zgromadzenie Specjalne Synodu Biskupów poświęcone Libanowi; Orędzie Ojców Synodu do Ludu Bożego.
Anno Domini 1996
01 I - XXIX Światowy Dzień Pokoju, orędzie: "Zapewnijmy dzieciom przyszłość w pokoju";
21 I - Wizyta w schronisku dla ubogich "Donum Mariae" w Watykanie;
05 - 12 II - Podróż do Ameryki Środkowej: do Gwatemali, Nikaragui, Salwadoru i Wenezueli - Jan Paweł II m.in. wziął udział w Krajowym Dniu Młodzieży w Wenezueli i nawiedził sanktuarium „Czarnego Chrystusa” w Esquipulas.
22 II - Konstytucja apostolska "Niversi Dominici gregis" o wakacie Stolicy Apostolskiej i wyborze Biskupa Rzymu;
25 III - Adhortacja apostolska "Vita consecrata" o życiu konsekrowanym;
14 IV - Podróż do Tunezji - Ojciec Święty spotkał się z biskupami Regionalnej Konferencji Afryki Północnej (CERNA) z Maroka, Algierii, Tunezji i Libii.
15 IV - Audiencja dla głównego rabina Rzymu prof. Elio Toaffa;
15 V - Spotkanie Ojca Świętego z Muzeyen Agcą, matką Ali Agcy.
17 - 19 V - Podróż do Słowenii;
28 V - List z okazji 750-lecia święta Bożego Ciała.
31 V - Utworzenie w Polsce metropolii obrządku bizantyjsko-ukraińskiego(greckokatolickiego). Do rangi archidiecezji została podniesiona dotychczasowa diecezja przemyska tego obrządku, która otrzymała nazwę przemysko-warszawskiej. Do tej metropolii włączono utworzoną diecezję wrocławsko-gdańską.
04 VI - Spotkanie z członkami Głównego Komitetu Wielkiego Jubileuszu Roku 2000.
15 VI - Nawiązanie stosunków dyplomatycznych pomiędzy Watykanem i Tadżykistanem;
21 - 23 VI – III Podróż do Niemiec - Pierwsza pielgrzymka do zjednoczonych Niemiec. - Beatyfikacja ks. Bernarda Lichtenberga i ks. Karola Leisnera, męczenników II wojny; Jan Paweł II m.in. spotkał się z Centralną Radą Żydów i z przedstawicielami Kościołów ewangelickich oraz przeszedł przez Bramę Brandenburską, która stała się symbolem odzyskanej jedności i wolności.
"Gdy Brama Brandenburska stała się bramą wolności, zostawcie ją otwartą dla wszystkich ludzi. Nie ma wolności bez miłości". Pielgrzymka symboli: na Stadionie Olimpijskim papież beatyfikuje dwóch niemieckich księży - ofiar hitleryzmu, spotyka się z Centralną Radą Żydów a przy Bramie Brandenburskiej, która stała się symbolem odzyskanej jedności i wolności. Kanclerz Niemiec nazywa Papieża "budowniczym odzyskanej wolności"
06 - 07 VII - rzymskie obchody 400-lecia Unii Brzeskiej w WATYKANIE;
06 - 07 IX - Podróż na Węgry;
19 - 23 IX - Podróż do Francji;
06 - 15 X - Ojciec Święty przebywał w poliklinice im. Agostino Gemelli (zabieg usunięcia wyrostka robaczkowego).
15 X - Przesłanie z okazji 10. rocznicy Światowego Dnia Modlitwy o Pokój w Asyżu.

Rok dziewiętnasty - (16 X 1996 - 15 X 1997)
22 X - Przesłanie do członków Papieskiej Akademii Nauk: "Magisterium Kościoła wobec ewolucji";
27 X - Rzymskie obchody 350-lecia Unii Użhorodzkiej;
07 - 10 XI - Główne uroczystości złotego jubileuszu kapłaństwa Ojca Świętego, z udziałem ok. 1500 kapłanów z 89 krajów świata, wyświęconych w 1946 r.
13 XI - Wizyta w rzymskiej siedzibie FAO;
15 XI - Prezentacja w Biurze Prasowym Stolicy Apostolskiej książki „Dar i tajemnica”, którą Jan Paweł II napisał z okazji 50. rocznicy swoich święceń kapłańskich.
19 XI - Audiencja dla prezydenta Kuby Fidela Castro;
24 XI - Beatyfikacja dwóch austriackich męczenników II wojny: ks. Ottona Neururera i ks. Jakuba Gappa;
30 XI - Uroczyste nieszpory na rozpoczęcie pierwszego roku przygotowania Kościoła do Wielkiego Jubileuszu Roku 2000.
03 XII - Orędzie Ojca Świętego do Kościoła w Chinach.
3 - 5 XII - Wizyta w Watykanie anglikańskiego arcybiskupa Canterbury George’a Careya (nabożeństwo ekumeniczne; ogłoszenie wspólnej deklaracji na temat dialogu);
10 - 13 XII - Wizyta w Watykanie patriarchy Ormian Karekina I Sarkissiana (ogłoszenie wspólnej deklaracji);
25 XII – List Ojca Świętego do mieszkańców Wiecznego Miasta Rzymu ("Z Ewangelią w życie"), dostarczony wszystkim rzymskim rodzinom, zamieszczony w specjalnym wydaniu Ewangelii św. Marka, dostarczonym wszystkim rodzinom Rzymu w ramach przygotowań do Wielkiego Jubileuszu Roku 2000.

Anno Domini 1997
1 I - XXX Światowy Dzień Pokoju, orędzie: "Przebacz, a zaznasz pokoju";
23 - 25 I - Wizyta w Watykanie ormiańskiego katolikosa Cylicji Arama I Keshishiana (ogłoszenie wspólnej deklaracji);
02 II - I Dzień Życia Konsekrowanego - „Wasza misja w Kościele i w świecie”.
03 II - Audiencja dla premiera Izraela Benjamina Netanjahu.
06 II - Przesłanie do kardynałów i biskupów, przyjaciół Ruchu Focolari.
11 lutego – V Światowy Dzień Chorego w Fatimie pod przewodnictwem wysłannika papieskiego kardynała Fiorenzo Angeliniego.
22 lutego – Dokument Papieskiej Rady ds. Środków Społecznego Przekazu „Etyka w reklamie”.
04 III - List do sekretarza generalnego ONZ w związku z sytuacją w Zairze;
06 III - Audiencja dla grupy chrześcijańskich deputowanych do Parlamentu Europejskiego.
30 III - Inauguracja "strony" Stolicy Apostolskiej w Internecie;
07 IV - Pierwsza wizyta „ad limina apostolorum” biskupów Białorusi.
07 IV - Audiencja dla prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego;
12 - 13 IV - 12-13.04. - Pielgrzymka do zniszczonego wojną domową Sarajewa. "Wszyscy ludzie dobrej woli mają nadzieję, że to, czego symbolem jest Sarajewo, nie wykroczy poza ramy XX wieku". Symbolem starań i zabiegów Ojca Świętego o przywrócenie pokoju na ziemi bośniackiej była lampka oliwna, którą Papież zapalił 23 stycznia 1994 r. w Bazylice Watykańskiej, aby płonęła, dopóki na Bałkanach nie ustanie wojna. Lampkę tę Papież umieścił w katedrze sarajewskiej, aby przypominała każdemu o potrzebie dalszego działania na rzecz pojednania i budowania trwałego pokoju.
25 - 27 IV - Podróż do Czech;
4 V - Beatyfikacja cygańskiego męczennika Zefiryna Giméneza Malla;
10 - 11 V - PIELGRZYMKA do Libanu - 10 V - ogłoszenie adhortacji apostolskiej "Nowa nadzieja dla Libanu". Papież w kraju wyniszczonym 16-letnią wojną domową (1975-91). Papież wzywa libańskich chrześcijan do udziału w odbudowie narodowej w duchu poszanowania odrębności różnych wspólnot religijnych i narodowych. Połowę mieszkańców Libanu stanowią muzułmanie.
22 maja – konsystorz poświęcony sprawom kanonizacyjnym.
31 V - 10 VI – VI podróż do Polski "Wierność korzeniom ... otwarta na nowe wyzwania" (Wrocław, Legnica, Gorzów Wielkopolski, Gniezno, Poznań, Kalisz, Częstochowa, Zakopane, Ludźmierz, Kraków, Dukla, Krosno; Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny we Wrocławiu; milenium śmierci św. Wojciecha - spotkanie z 7 prezydentami państw Europy Środkowo-wschodniej; kanonizacja bł. królowej Jadwigi i bł. Jana z Dukli, beatyfikacja m. Bernardyny Jabłońskiej i m. Marii Karłowskiej);
19 VI – Jan Paweł II wręczył międzynarodową nagrodę im. Pawła VI Jeanowi Vanierowi, założycielowi Wspólnot „Arki” oraz inicjatorowi Ruchu „Wiara i Światło”.
20 VI – Przesłanie do uczestników II Europejskiego Zgromadzenia Ekumenicznego w Grazu.
17 VII - Ojciec Święty podjął decyzję o wysłaniu pomocy dla regionów Polski i Czech, dotkniętych klęską powodzi. List do prezydenta Federacji Rosyjskiej w sprawie dyskutowanego w Rosji projektu ustawy o wolności religijnej, dyskryminującej katolików.
23 VII - Stolica Apostolska przystąpiła do grona sygnatariuszy Konwencji o zakazie lub ograniczeniu użycia pewnych rodzajów broni konwencjonalnych, szczególnie okrutnych lub o niekontrolowanym działaniu.
21 - 24 VIII - Podróż do Francji (XII Światowy Dzień Młodzieży w Paryżu 18-24.VIII; beatyfikacja Fryderyka Ozanama, świeckiego działacza katolickiego);
06 IX – Jan Paweł II przewodniczył modlitwie różańcowej transmitowanej przez Radio Watykańskie na wszystkie kontynenty.
18 IX – dokument Kongregacji ds. Duchowieństwa „Dyrektorium Katechetyczne”.
01 X– przesłanie z okazji 80. rocznicy ostatniego objawienia Matki Boskiej Fatimskiej.
02 - 06 X - podróż do Brazylii (Światowe Spotkanie Rodzin).

Rok dwudziesty - (16 X 1997 - 15 X 1998)
19 X - List apostolski "Divini amoris scientia" z okazji ogłoszenia św. Teresy od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza Doktorem Kościoła;
31 X - 2 XI - Watykańskie sympozjum nt.: "Korzenie antyjudaizmu w środowisku chrześcijańskim";
09 XI - Beatyfikacja węgierskiego biskupa Vilmosa Apora, zamordowanego przez żołnierzy Armii Czerwonej;
10 XI - Porozumienie pomiędzy Stolicą Apostolską a Izraelem w sprawie osobowości prawnej Kościoła katolickiego w tym kraju;
16 XI - 12 XII - Specjalne Zgromadzenie Synodu Biskupów poświęcone Ameryce;
19 XI - Ojciec Święty rozpoczął podczas audiencji generalnych cykl katechez poświęcony przygotowaniu Kościoła do Wielkiego Jubileuszu Roku 2000.
30 XI - Inauguracja drugiego roku bezpośredniego przygotowania do Wielkiego Jubileuszu Roku 2000.

Anno Domini 1998
01 I - XXXI Światowy Dzień Pokoju, orędzie: "Sprawiedliwość każdego człowieka źródłem pokoju dla wszystkich";
03 I - Wizyta Jana Pawła II na terenach dotkniętych trzęsieniem ziemi (Annifo w Umbrii, Cesi w regionie Marche i Asyż).
11 I - List do biskupów niemieckich w sprawie kościelnych poradni rodzinnych;
15 I - Wizyta Jana Pawła II na Kapitolu. Spotkanie z Radą Miejską Wiecznego Miasta.
16 I - Audiencja dla pierwszej grupy biskupów polskich przybyłych z wizytą „ad limina Apostolorum”.
21 - 25 I - podróż na Kubę;
02 II - Audiencja dla drugiej grupy biskupów polskich przybyłych z wizytą „ad limina Apostolorum”.
12 II - Audiencja dla delegacji Episkopatów ze 120 krajów i członków Głównego Komitetu Wielkiego Jubileuszu Roku 2000.
14 II - Audiencja dla trzeciej grupy biskupów polskich przybyłych z wizytą „ad limina Apostolorum”.
20 II - Audiencja dla Wspólnego Komitetu Rady Konferencji Episkopatów Europy i Konferencji Kościołów Europy.
21 II – VII Konsystorz, na którym kapelusze kardynalskie otrzymali m.in.: abp Adam Kozłowiecki, polski misjonarz w Zambii oraz dwaj kardynałowie mianowani "in pectore" (w tajemnicy");
23 II - Ratyfikacja konkordatu pomiędzy Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską;
15 III - Beatyfikacja bułgarskiego biskupa Wincentego Eugeniusza Bosiłkowa, uwięzionego i zamordowanego przez komunistów;
16 III - Watykańska Komisja ds. Stosunków Religijnych z Judaizmem ogłasza dokument "Pamiętamy: Refleksje nad Shoah" - Dokument o "pełnej cierpień" historii relacji między żydami i chrześcijanami. "Mimo głoszonej przez chrześcijan miłości do wszystkich ludzi, nawet do nieprzyjaciół, poprzez wieki przeważała mentalność prześladowania mniejszości i grup społecznych, w jakiś sposób "odmiennych".
19 III - Święcenia biskupie ks. Stanisława Dziwisza, osobistego sekretarza Ojca Świętego;
21 - 23 III - Podróż do Nigerii;
25 III - wymiana dokumentów ratyfikacyjnych Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską;
19 IV - 14 V - Specjalne Zgromadzenie Biskupów poświęcone Azji;
30 - 31 V - Spotkanie Jana Pawła II z uczestnikami Rzymskiego Międzynarodowego Kongresu Ruchów Katolickich, zorganizowanego przez Papieską Radę ds. Świeckich.
31 V - List apostolski „Dies Domini”, poświęcony świątecznemu charakterowi niedzieli.
09 VI - Audiencja dla wszystkich biskupów Kuby po papieskiej pielgrzymce do tego kraju.
12 VI - Audiencja dla przewodniczącego Autonomii Palestyńskiej Jasera Arafata;
19 - 21 VI - Podróż do Austrii (beatyfikacja m.in. s. Restituty Kafki, męczennicy II wojny);
1 VII -List apostolski "Ad tuendam fidem" o obowiązku przyjęcia przez wierzących prawd dotyczących wiary i moralności;
23 VII - List apostolski "Apostolos Suos" o prawnej i teologicznej naturze konferencji episkopatu;
14 IX - Trzynasta encyklika - "Fides et ratio" - Papież podkreśla, że nie ma sprzeczności pomiędzy wiarą i rozumem i wzywa do odważnego odbudowania pomiędzy nimi. "Odpowiedzią na odwagę wiary musi być odwaga rozumu"
20 IX - Beatyfikacja Giuseppe Toviniego, świeckiego działacza katolickiego, bankowca;
02 - 04 X - Podróż do Chorwacji (beatyfikacja kard. Alojzije Stepinca, komunistycznego więźnia politycznego);
11 X - Kanonizacja s. Teresy Benedykty od Krzyża - Edyty Stein, Żydówki i zakonnicy, filozofa, męczennicy Oświęcimia. Edyta Stein przyjmuje chrzest, przywdziewa karmelitański habit. Ginie w komorze gazowej w Oświęcimiu. 46 lat później zostaje świętą Kościoła katolickiego.

Rok dwudziesty pierwszy - (16 X 1998 - 15 X 1999)
16 X - Spotkanie z Polakami, którzy przybyli do Rzymu w narodowej pielgrzymce dziękczynnej z okazji 20-ej rocznicy jego pontyfikatu.
17 X - Spotkanie z uczestnikami pierwszej białoruskiej pielgrzymki narodowej.
18 X - Msza św. z okazji 20-lecia pontyfikatu i 40-lecia sakry biskupiej Ojca Świętego na Placu św. Piotra.
29-31.X.1998 - Watykańskie sympozjum na temat inkwizycji; Kolejny element "oczyszczenia pamięci" przed Jubileuszowym rachunkiem sumienia Kościoła. Uczestnik sympozjum, teolog Domu Papieskiego o. Georges Cottier podkreśla, że inkwizycja, była reakcją na realne zagrożenie Kościoła ze strony herezji, które mogły zniszczyć jedność chrześcijaństwa. Z czasem chrześcijanie doszli do wniosku, że przemoc - w tym stosowanie tortur i kary śmierci - jest niezgodna z nauczaniem Chrystusa, ale to przekonanie nie było obecne za czasów Inkwizycji - podkreślił. W tym samym roku Watykan otwiera archiwa inkwizycji.
07 XI - Jan Paweł II przewodniczył modlitwie różańcowej transmitowanej przez Radio Watykańskie.
22 XI - Rozpoczęcie Specjalnego Zgromadzenia Synodu Biskupów, poświęconego Oceanii.
27 XI - Prezentacja bulli „Incarnationis mysterium”, ogłaszającej Wielki Jubileusz.
29 XI - Msza św. na rozpoczęcie ostatniego roku bezpośredniego przygotowania do Wielkiego Jubileuszu.
12 XII - Zakończenie Specjalnego Zgromadzenia Synodu Biskupów poświęconego Oceanii.
23 XII -Telegram do Fidela Castro, w którym Ojciec Święty wyraził uznanie dla decyzji prezydenta Kuby, przywracającej uroczystości Bożego Narodzenia charakter dnia wolnego od pracy.

Anno Domini 1999
18 I - Spotkanie z delegacją fińskiego Kościoła luterańskiego, której przewodniczył nowy arcybiskup Jukka Paarm.
21 I -Telegram do przewodniczącego Konferencji Episkopatu Jugosławii abpa F. Perko- na wiadomość o tragicznych wydarzeniach w Kosowie. - W liscie JP II wezwał odpowiedzialnych za trwający konflikt do położenia kresu przemocy i poszanowania praw człowieka.22-26 I - podczas podróży apostolskiej Jana Pawła II do Meksyku i Stanów Zjednoczonych została ogłoszona posynodalna adhortacja apostolska dla Kościoła w Ameryce Ecclesia in America.
04 II - Utworzenie Konferencji Episkopatu Federacji Rosyjskiej.
12 III - Nawiązanie stosunków dyplomatycznych między Stolicą Apostolską a Republiką Estonii.
04 IV- List Ojca Świętego Jana Pawła II do artystów
18 IV - List Jana Pawła II do prawosławnego patriarchy Moskwy i Wszechrusi Aleksego II w sprawie wojny na Bałkanach.
05 V - Przesłanie Jana Pawła II z okazji 50-lecia powstania Rady Europy.
08 V - Podpisanie wspólnej deklaracji przez Papieża Jana Pawła II i prawosławnego Patriarchy Teoktysta podczas papieskiej pielgrzymki do Rumunii.
03 VI - List do biskupów Niemiec w sprawie „zaświadczeń” aborcyjnych.
05-17 VI - VII podróż do Polski (m.in. wizyta w Parlamencie RP).
29 VI - List apostolski o pielgrzymowaniu do miejsc związanych z historią zbawienia.
01 X - Ogłoszenie papieskiego listu do osób w podeszłym wieku oraz listu apostolskiego motu proprio ogłaszającego św. Brygidę Szwedzką, św. Katarzynę ze Sieny i św. Teresę Benedyktę od Krzyża współpatronkami Europy.
1-23 X - II Specjalne Zgromadzenie Synodu Biskupów poświęcone Europie - Watykan.

Rok dwudziesty drugi - (16 X 1999 - 15 X 2000)
28 X - Uroczyste spotkanie modlitewne na Placu św. Piotra na zakończenie Spotkania Międzyreligijnego, które odbywało się w Rzymie z udziałem przedstawicieli 20 religii świata od 25 do 28 X 1999 roku.
31 X - W Augsburgu została podpisana deklaracja Kościoła katolickiego i Światowej Federacji Luterańskiej na temat nauki o usprawiedliwieniu.
05-08 XI - Podróż apostolska do Indii - ogłoszenie posynodalnej adhortacji apostolskiej Ecclesia in Asia.
09 XII - Audiencja dla delegacji Światowej Federacji Luterańskiej z jej przewodniczącym pastorem Christianem Krausem na czele.
24 XII - Liturgia otwarcia Drzwi Świętych w Bazylice św. Piotra na rozpoczęcie obchodów Wielkiego Jubileuszu Roku 2000.
25 XII - Uroczyste otwarcie Jubileuszu w Kościołach partykularnych i na Placu Św. Piotra przez Jana Pawła II błogosławieństwem „Urbi et Orbi”, podczas którego Papież ogłosił orędzie jubileuszowe. Wieczorem Ojciec Święty otworzył Drzwi Święte w Bazylice św. Jana na Lateranie.
26 XII - na Placu św. Piotra zainaugurowano codzienną modlitwę Wielkiego Jubileuszu Roku 2000.

Anno Domini 2000 - Wielki Jubileusz Chrześcijaństwa

01 I - Otwarcie Drzwi Świętych w Bazylice Matki Bożej Większej
02 I - Obchody Jubileuszu Dzieci na Placu św. Piotra.
18 I - Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Pierwsze w dziejach ekumeniczne otwarcie Drzwi Świętych z udziałem Jana Pawła II oraz anglikańskiego arcybiskupa Canterbury George’a Careya i prawosławnego metropolity Atanazego z Patriarchatu Ekumenicznego Konstantynopola.- Bazylika św. Pawła 11 II - Jubileusz Chorych i Pracowników Służby Zdrowia.
18 II - Jubileusz Artystów.
18-20 II - Jubileusz Diakonów stałych.

22 II - Msza św. z okazji Jubileuszu Kurii Rzymskiej.
12 III - Dzień Przebaczenia w Kościele: podczas Liturgii w Bazylice św. Piotra Jan Paweł II prosił o przebaczenie za grzechy popełnione przez chrześcijan w minionych wiekach wobec wyznawców innych religii - Jubileuszowy rachunek sumienia - "Wyznajemy z całą świadomością naszą odpowiedzialność chrześcijan za zło dnia dzisiejszego"-
20-26.III.2000 - Pielgrzymka do Ziemi Świętej
30.III - Kanonizacja s. Faustyny Kowalskiej - "Jej orędzie o łaskawej miłości Boga, który pochyla się nad każdą ludzką biedą, niech będzie dla każdego niewyczerpanym źródłem nadziei i wezwaniem do czynnego okazywania miłosierdzia braciom".
01 IV - studenci z Rzymu zorganizowali na Placu św. Piotra modlitwę różańcową. Podczas nabożeństwa młodzi z całego świata modlili się na różańcu wraz z Janem Pawłem II, łącząc się z sanktuariami maryjnymi na trzech kontynentach.
01 V - Jubileusz Świata.
07 V – Spotkanie ku pamięci męczenników XX wieku. Rzym - Koloseum W miejscu -symbolu męczeństwa, Jan Paweł II wspomina wszystkich, którzy w wieku totalizmów oddali życie radykalnie poświęcając się Chrystusowi.
13 V 2000 Pielgrzymka śladami św. Pawła do Grecji, Syrii i Malty.
13 V - Beatyfikacja (w Fatimie) dwojga pastuszków Franciszka i Hiacynty, którym w 1917 objawiła się Matka Boża. Na ołtarze wyniesieni zostają małe dzieci, co wzbudza wątpliwości niektórych znawców przedmiotu, którzy uważali, że w odniesieniu do nich nie sposób mówić o świadomych świadectwach wiary i cnotach heroicznych. Papież jest innego zdania, ponadto proces beatyfikacyjny dowodzi, iż to właśnie wstawiennictwu Hiacynty i Franciszka wyleczenie z trwającego 40 lat paraliżu zawdzięcza Portugalka Maria Emilia dos Santos, uzdrowiona w 1989 roku. Podczas wizyty Papieża w Fatimie kard. Angelo Sodano na polecenie Ojca Świętego ujawnił treść tzw. trzeciej tajemnicy fatimskiej.
14 V- Jubileusz Kapłanów.
23-25 V - Jubileusz Ludzi Nauki.
02 VI - Jubileusz Emigrantów.
04 VI - Jubileusz Dziennikarzy.
15 VI - Spotkanie Ojca Świętego z ubogimi, którzy zgromadzili się w Watykanie, aby świętować swój Jubileusz.
18-25 VI - XLVII Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny w Rzymie.
06 VII - Msza św. na Placu św. Piotra dla ok. 30 tys. Polaków, którzy przybyli do Rzymu w Narodowej Pielgrzymce.
07 VII - Jubileusz Lekarzy Katolickich.
09 VII - Ojciec Święty udał się do rzymskiego więzienia, aby sprawować tam Eucharystię z okazji Jubileuszu w więzieniach.
06 VIII - Deklaracja Kongregacji Nauki Wiary Dominus Iesus.
03 IX - Beatyfikacja papieża Jana XXIII - "Papież Dobroci", "Papież Soboru". Papież bardzo bliski Janowi Pawłowi II
9-10 IX - Jubileusz Nauczycieli Akademickich.
15-24 IX - Międzynarodowy Kongres Mariologiczny w Rzymie.
17 IX - Jubileusz Ludzi w Podeszłym Wieku.
8 X - Jan Paweł II zawierzył Maryi świat i Kościół na zakończenie Mszy św. wieńczącej Jubileusz Biskupów.
14-15 X - Jubileusz Rodzin.

Rok dwudziesty trzeci - (16 X 2000 - 15 X 2001)
17-21.X.2000 - Międzynarodowy Kongres Misjologiczny i Jubileusz Misji w Rzymie.
29 X - z okazji Jubileuszu Sportowców Jan Paweł II odprawił Mszę św. na Stadionie Olimpijskim w Rzymie i obejrzał mecz gwiazd włoskiej ligi z „Resztą Świata”.
04-05 XI - Jubileusz Rządzących i Parlamentarzystów.
11-12 XI - Jubileusz Rolników.
17-19 XI - Jubileusz Policji i Wojska.
02-03 XII - Jubileusz Osób Niepełnosprawnych.
10 XII 0- Jubileusz Katechetów.

Anno Domini 2001
05 I - W Bazylikach św. Jana na Lateranie, Matki Boskiej Większej i św. Pawła za Murami kardynałowie odprawili Msze św. i zamknęli Drzwi Święte.
06 I - Zakończenie Wielkiego Jubileuszu Roku 2000. Papież zamknął Drzwi Święte w Bazylice św. Piotra. Ogłoszenie listu apostolskiego Novo millennio ineunte.
08 I - Jan Paweł II otrzymał Złoty Medal Kongresu Stanów Zjednoczonych.
01 II - Opublikowanie nowego tekstu Konstytucji Państwa Watykańskiego.
21 II - Konsystorz, podczas którego Jan Paweł II powołał 44 nowych kardynałów.
07 III - Przesłanie do zgromadzenia ogólnego Światowej Unii Katolickich Organizacji Kobiecych.
13 III - Konsystorz, na którym zostały zatwierdzone nowe dekrety kanonizacyjne.
25 III - Przesłanie do zakonów karmelitańskich na temat szkaplerza.
26 III - Nadanie Janowi Pawłowi II doktoratu honoris causa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
02 IV - Przesłanie z okazji 30-lecia powstania Ruchu „Wiara i Światło”.
20 IV - Przesłanie do uczestników międzynarodowego spotkania ekumenicznego w Strasburgu.
24 IV - Konsystorz, na którym zatwierdzono 26 dekretów Kongregacji do Spraw Kanonizacyjnych.
29 IV - Beatyfikacja hiszpańskiego biskupa Emanuela Gonzaleza Garcia (1877-1940), kanadyjskiej zakonnicy Marii Anny Blondin (1809-1890), dwóch zakonnic włoskich - Katarzyny Volpicelli (1839-1894) i Katarzyny Cittadini (1801-1857) oraz wiernego świeckiego z Portoryko Karola Emanuela Cecilio Rodriguez Santiago (1918-1963).
04.-09.V - Pielgrzymka śladami św. Pawła (Grecja, Syria, Malta) - Realizacja papieskiego marzenia związanego z jubileuszem chrześcijaństwa. Współczesny "św. Paweł", "pielgrzym do świata" wędruje śladami wielkiego poprzednika. Podczas podróży do Grecji Jan Paweł II i arcybiskup Aten i całej Grecji Christodoulos podpisali w Atenach wspólną deklarację.
23-27 VI 2001 - Pielgrzymka na Ukrainę - "Chłodny" Kijów, "gorący" Lwów. Kolejna wielka misja ekumeniczna Jana Pawła II. Wydaje się, że zastępy nieprzejednanych hierarchów prawosławnych nieco zmalały.
02 VII- Przesłanie Jana Pawła II do uczestników Papieskiej Akademii „Pro Vita” w sprawie moralnej dopuszczalności transplantacji.
17 VII - Nota Kongregacji Nauki Wiary o nieważności chrztu mormonów.
19 VII - Przesłanie do uczestników konferencji w Genui.
28 VIII - Przesłanie do uczestników XV Światowego Dnia Modlitwy o Pokój.
17 IX - Nota Kongregacji Nauki Wiary w sprawie kursów przygotowujących do przyjęcia święceń diakonatu przez kobiety.
22-27 IX - Pielgrzymka do Kazachstanu i Armenii - Wizyta w Kazachstanie, b. republice radzieckiej i kraju o większości muzułmańskiej nabrała nowego znaczenia w świetle przeprowadzonych kilkanaście dni wcześniej ataków terrorystycznych w Nowym Jorku i Waszyngtonie. Podczas spotkania z ludźmi kultury Papież zwraca uwagę, że nienawiść, fanatyzm i terroryzm obrażają imię Boga; nazywa Kazachstan ziemią "zesłańców i bohaterów", modli się pod pomnikiem ofiar totalitaryzmu. Wizyta w Armenii honorowała 1700. rocznicę ogłoszenia chrześcijaństwa religią państwową na tych ziemiach; Papież składa hołd narodowi, który jak pierwszy w dziejach padł ofiarą masowego ludobójstwa (z rąk Turków w 1915 roku); podkreśla ekumeniczną bliskość katolicyzmu i Ormiańskiego Kościoła Apostolskiego.
30 IX - 27 X - Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów na temat ich zadań we współczesnym świecie.
02 X - Opublikowanie Martyrologium Rzymskiego.
07 X - Beatyfikacja abp. Ignacego Maloyan (1869-1915), Mikołaja Grossa (1898-1945), księży Alfonsa Marii Fusco (1839-1910) i Tomasza Marii Fusco (1831-1891), sióstr zakonnych Emilii Tavernier Gamelin (1800-1851), Eugenii Picco (1867-1927) i Marii Eutymii Uffing (1914-1955).

Rok dwudziesty czwarty - (16 X 2001 - 15 X 2002)
22 X - List do biskupów Pakistanu.
04 XI - Beatyfikacja ośmiorga Sług Bożych: Pawła Piotra Gojdicia (1888-1960), Metodego Dominika Trćki (1886-1959), Jana Antoniego Farina (1803-1888), Bartłomieja Fernandesa od Męczenników (1514-1590), Alojzego Tezzy (1841-1923), Pawła Manny (1872-1952), Kajetana Sterniego (1827-1889) oraz Marii Pilar Izquierdo Albero (1906-1945).
13 XI - Przesłanie do Papieskiej Rady Popierania Jedności Chrześcijan.
05 XII - Przesłanie na zakończenie Międzynarodowego Roku Wolontariatu.
15 XII - nadanie Janowi Pawłowi II doktoratu honoris causa przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
Anno Domini Rok 2002
24 I - Jan Paweł II uczestniczył w międzyreligijnej modlitwie o pokój w Asyżu.
25 I - Jan Paweł II przyjął na braterskiej agapie w Watykanie wyznawców wspólnot chrześcijańskich i innych religii.
25 I - List Papieża z okazji spotkania zorganizowanego przez Kongres Żydów Europejskich.
31 I - Wizyta Jana Pawła II na uniwersytecie rzymskim „Roma III”.
10 II - Przesłanie Papieża z okazji 50. rocznicy powstania Ruchu dla Lepszego Świata.
11 II - Przesłanie Jana Pawła II z okazji 20-lecia uznania Ruchu „Komunia i Wyzwolenie” przez Papieską Radę ds. Świeckich.
04 III- Ogłoszenie listu Jana Pawła II do przywódców państw i narodów świata w sprawie pokoju.
15 III - Przesłanie Ojca Świętego do spowiedników.
18 III - Przezentacja nowego wydania typicznego Mszału Rzymskiego.
04 IV- List papieski do Sekretarza Stanu kard. Angelo Sodano w sprawie konfliktów w Ziemi Świętej.
07 IV - List apostolski motu proprio „Misericordia Dei” o niektórych aspektach sprawowania sakramentu pokuty.
14 IV - Beatyfikacja sześciorga Sług Bożych: Kajetana Kosmy Damiana Errico, Ludwika Pawoniego, Alojzego Variary, Marii del Transito od Jezusa Sakramentalnego, Artemiusza Zattiego, Marii Romero Meneses.
23 IV - Konsystorz pod przewodnictwem Jana Pawła II, na którym zatwierdzono nowe dekrety Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych.
13 V - Przesłanie Ojca Świętego z okazji 20-lecia powstania Papieskiej Rady ds. Kultury.
19 V - Kanonizacja błogosławionych: hiszpańskiego augustianina o. Alfonsa de Orozco (1500-1591), włoskiego franciszkanina br. Umile z Bisignano (1582-1637), brazylijskiej zakonnicy Pauliny od Serca Jezusa Konającego (1865-1942) i włoskiej zakonnicy Benedykty Cambiagio Frassinello (1791-1858).
22-26 V- Podróż apostolska do Azerbejdżanu i Bułgarii. - Papież odwiedził Baku i Sofię, a w Płowdiwie beatyfikował Jozafata Sziszkowa (1884-1952), Kamena Wiczewa (1893-1952) i Pawła Dżidżowa (1919-1952) - męczenników komunizmu; zapewnia, że Kościół katolicki pragnie wraz z innymi Kościołami chronić chrześcijańskie dziedzictwo dla przyszłych pokoleń. Część prawosławnej hierarchii bojkotuje spotkanie z Papieżem, który przypomina, że "brak jedności sprzeciwia się woli Chrystusa". Deklaruje też, że nigdy nie wierzył w Bułgarski trop zamachu na swoje życie.
10 VI - Wspólna deklaracja Papieża Jana Pawła II i Patriarchy Bartłomieja I „O obowiązku szanowania świata stworzonego”.
16 VI - Kanonizacja Ojca Pio. Żadna z dotychczasowych kanonizacji nie zgromadziła w Rzymie tak licznych rzesz. O. Pio zmarł w 1968 roku, w kilka godzin po tajemniczym zniknięciu z jego rąk, stóp i boku stygmatów, które nosił przez pół wieku. Żył 81 lat, przeżył dziewięć pontyfikatów. Za życia uzdrawiał chorych, przepowiadał przyszłość, opisywał przeszłość osób, których nigdy nie znał, czytał w myśli i miał dar bilokacji. Niestrudzony spowiednik, zmienił serca i życie milionów osób.
23-28 VII - Światowy Dzień Młodzieży w Toronto.
29 VII-02 VIII - Podróż apostolska do Gwatemali i Meksyku.
Papież w Gwatemali kanonizował Piotra od św. Józefa de Betancur (1626-1667), a w meksykańskim sanktuarium w Guadalupe kanonizował Indianina Juana Diego Cuauhtlatoatzina (ok. 1474-1548) oraz beatyfikował dwóch innych Indian: Jana Chrzciciela i Hiacynta od Aniołów (ok. 1660-1700).
16-19 VIII - Podróż apostolska Jana Pawła II do Polski. - Łagiewniki - ofiarowanie świata Bożemu Miłosierdziu; 18.VIII. - zgromadzenie wiernych Na krakowskich Błoniach
06 X 2002 - Kanonizacja Jose Marii Escrivy de Balaguera, założyciela Opus Dei - Kościół docenia promotora idei "powszechnego wezwania do świętości". "Droga" - najsłynniejsza książka założyciela organizacji nazywanej złośliwie "kościelną masonerią" rozeszła się w nakładzie ponad 4 mln egzemplarzy.
7-13 X - Wizyta prawosławnego Patriarchy Teoktysta w Watykanie; podpisanie wspólnej deklaracji.

Rok dwudziesty piąty - (16 X 2002 - 15 X 2003)
16 X - List apostolski „Rosarium Virginis Mariae” o Różańcu świętym.
20 X - Beatyfikacja Daudi Okelo (1902-1918), Jildo Irwa (1906-1936), abp Andrzeja Jacka Longhin (1863-1936), ks. Marka Antoniego Durando (1801-1880), s. Marii od Męki Pańskiej - Heleny Maria de Chappotin de Neuville (1839-1904), oraz s. Liduiny Meneguzzi (1901-1941).
31 X - Nadanie Janowi Pawłowi II tytułu honorowego obywatela Rzymu.
Anno Domini Rok 2003
03 I - Audiencja dla przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Pata Coxa.
06 I - Papież udzielił sakry biskupiej 12 kapłanom.
11 I - Przesłanie do dzieci z zachętą do modlitwy różańcowej o pokój na świecie i z okazji 160-lecia Papieskiego Dzieła Dziecięctwa Misyjnego.
12 I - W Kaplicy Sykstyńskiej Papież udzielił sakramentu chrztu 22 niemowlętom.
16 I - Opublikowanie dokumentu Kongregacji Nauki Wiary pt. „Nota doktrynalna o niektórych aspektach działalności i postępowania katolików w życiu politycznym”.
20 I - Utworzenie biskupstwa polowego na Słowacji.
25 I - Przemówienie do uczestników IV Światowego Spotkania Rodzin w Manili, wygłoszone przez Papieża za pośrednictwem połączenia satelitarnego.
27 I - Dekret Kongregacji Nauki Wiary o podtrzymaniu ekskomuniki nałożonej na kobiety wyznania katolickiego, które usiłowały przyjąć święcenia kapłańskie.
03 II - Audiencja dla członków Synodu Stałego Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego. Prezentacja dokumentu pt. „Jezus Chrystus dawcą wody żywej. Chrześcijańska refleksja na temat New Age”.
06 II - Spotkanie Jana Pawła II z delegacją Prawosławnego Patriarchatu Serbii.
13 II - Spotkanie z głównym rabinem Rzymu dr. Riccardem Di Segnim.
14 II - Przesłanie Jana Pawła II do arcybiskupa Aten i całej Grecji Christodoulosa.
20 II - Audiencja dla międzyreligijnej delegacji z Indonezji.
03 III - Wysłannik papieski Pio Laghi udał się do Waszyngtonu na rozmowy z prezydentem USA, wręczają mu list Papieża w sprawie konfliktu irackiego.
06 III - Prezentacja „Tryptyku rzymskiego” w Watykanie, poematu napisanego przez Jana Pawła II. "Kres jest tak niewidzialny, jak początek. Wszechświat wyłonił się ze Słowa i do Słowa też powraca.(...) Nadzy przychodzimy na świat i nadzy wracamy do ziemi, z której zostaliśmy wzięci"
07 III - Konsystorz publiczny w sprawie kanonizacji 12 błogosławionych.
23 III - Beatyfikacja 5 Sług Bożych: ks. Piotra Bonhomme, s. Marii Dolores Rodríguez Sopey, s. Marii Charitas Brader, s. Janiny Marii Condesy Lluch i Władysława Batthyányego-Strattmanna.
17 IV 2003 - Czternasta encyklika "Ecclesia de Eucharistia". - Medytacja o Eucharystii, która jest przecież trudną do pojęcia tajemnicą. Dokument zawiera przejmujące sformułowania teologiczne i refleksje osobiste.
27 IV - Beatyfikacja 6 Sług Bożych: Jakuba Alberione, Marka z Aviano, Marii Krystyny Brando, Eugenii Ravasco, Marii Dominiki Mantovani i Julii Salzano.
03-04 V - Podróż apostolska do Hiszpanii.
17 V - Nadanie Ojcu Świętemu doktoratu honoris causa przez rzymski Uniwersytet la Sapienza.
18 V - Kanonizacja bp. Józefa Sebastiana Pelczara, s. Urszuli Ledóchowskiej, s. Marii De Mattias i s. Wirginii Centurione Bracelli.
19 V - Spotkanie na Placu św. Piotra z Polakami przybyłymi w narodowej pielgrzymce do Rzymu.
26 V - Audiencja dla delegacji Bułgarskiego Kościoła Prawosławnego.
05-09 VI - 100 pielgrzymka apostolska do Chorwacji. Papież przybywa na tereny krwawego konfliktu pomiędzy katolicką Chorwacją a prawosławną Serbią w latach 1991-95. Katolicy i prawosławni słuchają Papież mówiącego o tym, że rany wojny wzywają do pojednania. "Niemym świadkiem" liturgii w Osijeku jest krzyż z kościoła w Vukowarze z figurą Chrystusa podziurawioną przez pociski z serbskich karabinów. Jana Paweł II apeluje do chrześcijan, muzułmanów i żydów o pokojowe budowanie przyszłości. Znakiem ekumenicznej i międzyreligijnej nadziei jest uczestnictwo we Mszy św. w Osijeku delegacji SKP, Kościołów protestanckich muzułmanów. Papież beatyfikuje pierwszą w dziejach Kościoła Chorwatkę, s. Marię Petković, założycielkę zgromadzenia opiekującego się biednymi, chorymi i opuszczonymi.
14 VI - Spotkanie z 8 tys. dzieci należących do Papieskiego Dzieła Dziecięctwa Misyjnego.
22 VI - 101-a podróż apostolska Jana Pawła II do Bośni i Hercegowiny.
28-29 VI - Wizyta delegacji Patriarchy Ekumenicznego Konstantynopola Bartłomieja I w Rzymie z okazji uroczystości świętych Apostołów Piotra i Pawła. Prezentacja posynodalnej adhortacji apostolskiej Jana Pawła II „Ecclesia in Europa”.
09 VIII - Spotkanie z 700-osobową grupą młodzieży uczestniczącej w międzynarodowym spotkaniu „Młodzi w stronę Asyżu”.
11-14 IX - 102-a podróż apostolska Jana Pawła II na Słowację.
28 IX - ogłoszenie nazwisk 31 nowo mianowanych kardynałów, w tym Polaka ks. Stanisława Nagy’ego SCJ.

Rok dwudziesty szósty - (16 X 2003 - 15 X 2004)
19 X 2003 - Beatyfikacja Matki Teresy z Kalkuty. "Świadectwo życia Matki Teresy przypomina wszystkim, że ewangelizacyjna misja Kościoła dokonuje się poprzez miłość"

Anno Domini 2004
01 I - Orędzie Ojca Świętego Jana Pawła II na Światowy Dzień Pokoju - „Zawsze aktualne zadanie: wychowywać do pokoju”.
05 I - „Ludzie najsłabsi i najbardziej potrzebujący w życiu społeczeństwa” - Przesłanie Jana Pawła II do uczestników międzynarodowego sympozjum na temat: „Godność i prawa osoby z upośledzeniem umysłowym”.

22 I - „Mówcie o Chrystusie i ukazujcie Go swoim życiem” - Przesłanie Jana Pawła II z okazji XV Kapituły Generalnej Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego.
23 I - Audiencja dla premiera Hiszpanii Józefa Aznara.
24 I - „Media w rodzinie: ryzyko i bogactwo” -orędzie Jana Pawła II na XXXVIII Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu 2004 r.
28 I - „Kultura odpowiedzialnego rodzicielstwa” - Przesłanie Ojca Świętego do uczestników międzynarodowego sympozjum na temat: „Naturalne metody regulowania poczęć i kultura życia”.
02 II - Obchody Dnia Życia Konsekrowanego.
07 I - „Ewangelia miłości i ubodzy” -przesłanie Papieża z okazji VI Międzynarodowego Spotkania Biskupów i Kapłanów - Przyjaciół Wspólnoty św. Idziego.
11 II - Obchody światowego Dnia Chorego.
22 II - „Chcemy ujrzeć Jezusa” (J 12, 21) - orędzie Ojca Świętego na XIX Światowy Dzień Młodzieży 2004 r.
22 II - „Sanktuarium i dzieła apostolskie św. Ojca Pio ośrodkiem ewangelizacji” - list papieski do abpa Domenica Umberta D'Ambrosio, delegata ds. sanktuarium i dzieł św. Ojca Pio z Pietrelciny.
22 II - „Waszą drogą jest Chrystus” - list Papieża do ks. prał. Luigiego Giussaniego, założyciela Ruchu Komunia i Wyzwolenie.
03 III - „Oddajcie wasze talenty na służbę Bogu, bliźniemu i wspólnemu dobru” - przesłanie Papieża do uczestników konferencji na temat: „Przedsiębiorca. Odpowiedzialność społeczna i globalizacja”.
04 III - Beatyfikacja na placu św. Piotra czworga sług Bożych: bł. Alojzego Talamoniego (1848-1926), bł. Matyldy od Najświętszego Serca Jezusa (1841-1902), bł. Piety od Krzyża (1842-1916), bł. Marii Kandydy od Eucharystii (1884-1949).
25 III - Przesłanie Jana Pawła II do uczestników VIII Międzynarodowego Forum Młodzieży.
28 III - List Ojca Świętego Jana Pawła II do kapłanów na Wielki Czwartek 2004 r.
09 IV - Droga Krzyżowa w Koloseum pod przewodnictwem Ojca Świętego.
11 IV - W Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego Jan Paweł II sprawował eucharystię na placu św. Piotra oraz wygłosił orędzie wielkanocne „Urbi et Orbi”.
16 IV - Przesłanie Jana Pawła II z okazji 50. rocznicy powstania Papieskiego Komitetu Nauk Historycznych.
19 IV - „Eucharystia i misja - nierozerwalnie związane” - orędzie na Światowy Dzień Misyjny 2004.
25 IV - Beatyfikacja na placu św. Piotra: ks. Augusta Czartoryskiego (1858-1893), s. Laury Montoi (1874-1949), s. Marii Guadalupe Garcii Zavali (1878-1963), s. Nemezji Valle (1847-1916), s. Euzebii Palomino Yenes (1899-1935), Aleksandry Marii da Costy (1904-1955).
06 V - „Europa potrzebuje chrześcijan żyjących Ewangelią” - przesłanie Jana Pawła II do uczestników europejskiego spotkania ruchów chrześcijańskich w Stuttgarcie.
16 V - Kanonizacja na placu św. Piotra św. Joanny Beretty Molli (1922-1962), ks. Alojzego Orione (1872-1940), ks. Józefa Manyaneta (1833-1901), s. Pauli Elżbiety Cerioli (1816-1865), o. Nimatullaha Kassaba Al-Hardiniego (1808-1858), o. Hannibala Marii Di Franci (1851-1927).
18 V - Audiencja dla prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego oraz pielgrzymów z Polski z okazji obchodów 60. rocznicy bitwy pod Monte Cassino.
19 V - Odsłonięcie pomnika Jana Pawła II w Domu Polskim w Rzymie.
22 V - „Złączeni sercem pójdźmy drogami pokoju” - Przesłanie Papieża na stulecie rzymskiej Synagogi Większej.
30 V - Orędzie Ojca Świętego Jana Pawła II na XXV Światowy Dzień Turystyki 2004 r.
04 VI - Audiencja dla prezydenta Stanów Zjednoczonych Jerzego Busha, prezydent Bush wręczył Papieżowi Prezydencki Medal Wolności.
05-06 VI - Podróż apostolska Jana Pawła II do Szwajcarii. Dnia 5 VI - odbyło się m.in. spotkanie Papieża z młodzieżą w Bernie, 6 VI - Papież odprawił Mszę św. na berneńskich błoniach Allmend.
10 VI - Jan Paweł II przewodniczył rzymskim uroczystościom Bożego Ciała.
16 VI - „Głoście Ewangelię w zjednoczonej Europie” - przesłanie Jana Pawła II z okazji 95. Katholikentagu odbywającego się w Ulm.
21 VI - Audiencja dla premiera Hiszpanii Józefa Zapatera.
29 VI - Ojciec Święty spotkał się z Patriarchą Konstantynopola Bartłomiejem I - podpisana została wspólna deklaracja ekumeniczna. (Patriarcha przebywał w Rzymie w dniach 28 VI – 2 VII).
05 VII - Przesłanie Jana Pawła II do uczestników międzynarodowego seminarium poświęconego ubóstwu i globalizacji.
05 VII - Jan Paweł II udał się na wypoczynek do Les Combes w Alpach włoskich, gdzie przebywał do 17 VII.
18 VII - Przesłanie papieskie do przełożonego generalnego Zgromadzenia Misji.
26 VII - Przesłanie papieskie do młodzieży katolickiej z Federacji Rosyjskiej uczestniczącej w spotkaniu w Irkucku.
06 VIII - Przesłanie papieskie do uczestników mityngu młodzieży w Rimini.
14-15 VIII - Podróż apostolska Ojca Świętego do Lourdes z okazji 150 rocznicy ogłoszenia dogmatu o Niepokalanym Poczęciu NMP. Dnia 15 VIII - w uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny Jan Paweł II sprawował na placu przed Bazyliką eucharystię. Papież odwiedza Lourdes jako "chory z chorymi". "Dzielę z wami ten czas naznaczony fizycznym cierpieniem, ale płodny w cudownym zamyśle Boga". (Jest to druga Jego wizyta w Lourdes. Po raz pierwszy odwiedził je 14-15 sierpnia 1983).

16 VIII - Przesłanie papieskie z okazji kapituły generalnej Zakonu Braci Kaznodziejów.
01 X - List papieża do Zgromadzenia Misjonarzy Najświętszego Serca Jezusowego - „Waszym wzorem Serce Zbawiciela”.
25 VIII - List Papieża do Patriarchy Aleksego II - „Symbol jedności w wierze uczniów Chrystusa”.
26 VIII - Orędzie Papieża Jana Pawła II na XX Światowy Dzień Młodzieży.
28 VIII - List Papieża w związku z przekazaniem w tym dniu ikony Matki Boskiej Kazańskiej rosyjskiej Cerkwii Prawosławnej.
03 IX - Przesłanie Papieża z okazji XVIII Międzynarodowego Spotkania „Ludzie i Religie” pt. „Trzeba z odwagą globalizować solidarność i pokój”.
05 IX - Wizyta pasterska Ojca Świętego w Loreto. Jan Paweł II beatyfikował troje sług Bożych związanych z Akcją Katolicką: bł. Piotra Tarresa i Clareta (1905-1950), bł. Alberta Marvellego (1918-1946), bł. Pinię Suriano (1915-1950).
08 IX - Przesłanie Ojca Świętego do uczestników XVII Międzynarodowego Kolokwium Mariologicznego - „Maryja patrzy na dzisiejszy świat”.
08 IX - Orędzie Jana Pawła II na XIII Światowy Dzień Chorego - „Chrystus nadzieją dla Afryki”.
16 IX - List papieski z okazji przyznania „Caritas Internationalis” kościelnej publicznej osobowości prawnej.
20 IX - „Chrześcijanie w życiu społecznym i politycznym” - przesłanie Jana Pawła II z okazji obchodów 100. rocznicy Tygodni Społecznych we Francji.
03 X - Jan Paweł II beatyfikował pięcioro sług Bożych: wędrownego kaznodzieję ks. Piotra Vigne'a (1670-1740), trapistę o. Józefa Marię Cassanta (1878-1903), mistyczkę i wizjonerkę Annę Katarzynę Emmerick (1774-1824), zakonnicę opiekujące się chorymi dziećmi w Argentynie s. Marię Ludwikę De Angelis (1880-1962) oraz ostatniego cesarza Austro-Węgier Karola I Habsburga (1887-1922).
04 X - „Zasady etyczne podstawą współżycia społecznego” - przesłanie Ojca Świętego do uczestników 44. Tygodnia Społecznego Katolików Włoskich.
07 X - List apostolski „Mane nobiscum Domine” - na Rok Eucharystii 2005.
10-17 X - odbywał się w Guadalajarze w Meksyku 48. Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny, którego temat brzmiał: „Eucharystia światem i życiem nowego tysiąclecia”.
15 X - „Solidarny rozwój jako narzędzie walki z głodem i niedożywieniem” - przesłanie Papieża z okazji Światowego Dnia Wyżywienia.
28 X - Audiencja dla przewodniczącego Komisji Europejskiej Romana Prodiego.
30 X - Audiencja dla premiera RP Marka Belki.
09 XI - Przesłanie Jana Pawła II do XXIII Krajowego Kongresu Stowarzyszenia Włoskich Lekarzy Katolickich.
12 XI - Audiencja dla prezydenta Portugalii Jerzego Sampaio.
26 XI - Przesłanie Jana Pawła II do uczestników II Międzynarodowego Kongresu poświęconemu Życiu Konsekrowanemu - „Wąską drogą za Chrystusem ku szczytom”.
27 XI - List Jana Pawła II do Bartłomieja I z okazji przekazania Kościołowi prawosławnemu relikwii świętych Jana Chryzostoma i Grzegorza z Nazjanzu.
8 XII - Obchody 150. rocznicy ogłoszenia dogmatu o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny.
18 XII - Audiencja dla prezydenta Republiki Węgierskiej Ferenca Guyrcsanyego.
25 XII - W uroczystość Bożego Narodzenia, Ojciec Święty przewodniczył mszy na placu św. Piotra i wygłosił orędzie „Urbi et Orbi”.
31 XII - Jan Paweł II przewodniczył w Bazylice Watykańskiej nieszporom na zakończenie

Anno Domini 2005 - ostatni rok życia Ojca Świętego

01 I - W uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi, Jan Paweł II przewodniczył mszy św. W Bazylice Watykańskiej - orędzie na Światowy Dzień Pokoju - „Nie daj się zwyciężyć złu ale zło dobrem zwyciężaj”.
05 I - Podczas audiencji generalnej Jan Paweł II zawierzył Maryi Matce Kościoła cały świat.
18 I - Spotkanie Jana Pawła II z grupą 160 rabinów i kantorów synagogalnych ze Stanów Zjednoczonych, Europy i Izraela.

16 I - Jan Paweł II mianował kard. Jana Lustigera swoim wysłannikiem na uroczystości 60 rocznicy wyzwolenia hitlerowskiego obozu zagłady w Oświęcimiu.
24 I - List apostolski Papieża Jana Pawła II do odpowiedzialnych za środki społecznego przekazu.
01 II - W obchodzony w tym dniu IX Dzień Życia Konsekrowanego, Jan Paweł II został przewieziony do szpitala. Przyczyną nagłej hospitalizacji były ataki kaszlu. Badania lekarskie wykazały ostre zapalenie krtani i tchawicy.
10 II - Papież po pobycie w szpitalu powrócił do Watykanu.
13 II - W wieku 97 lat zmarła s. Łucja dos Santos, jedna spośród trójki młodych pastuszków, którym w 1917 r. W Fatimie objawiła się Matka Boska.
20 II - Jan Paweł II osobiście poprowadził niedzielną modlitwę Anioł Pański.
23 II - Podczas środowej audiencji generalnej Papież Jan Paweł II, obecny w swojej bibliotece łączył się z wiernymi zgromadzonymi na placu św. Piotra za pośrednictwem telebimu.
24 II - Jan Paweł II z powodu stanu zdrowia, po raz pierwszy podczas pontyfikatu nie uczestniczył w konsystorzu. W tym dniu Papież został przewieziony do szpitala i został poddany operacji tracheotomii (wprowadzenia do tchawicy rurki wspomagającej oddychanie osłabionego Jana Pawła II).
26 II - W sobotę 26 lutego nastąpiło pogorszenie się stanu zdrowia Ojca Świętego, ale był to kryzys krótkotrwały.
04 III - Stan zdrowia Ojca Świętego uległ względnej poprawie, tak iż nie wykluczano nawet udziału Papieża w Światowym Dniu Młodzieży w Kolonii.
6 III - Podczas modlitwy Anioł Pański, przebywający w szpitalu Papież łączył się z wiernymi za pośrednictwem telebimów.
13 III - W niedzielę ok. godziny 18.40 Jan Paweł II opuścił szpital kliniczny im. A. Gemellego i wrócił do Pałacu Apostolskiego w Watykanie.
17 III - W środę w porze audiencji generalnej, około godziny 11.20 Jan Paweł II ukazał się na minutę w oknie apartamentu i udzielił błogosławieństwa kilkuset pielgrzymom zgromadzonym na placu św. Piotra.
17 III - Promocja najnowszej książki papieża "Pamięć i tożsamość".
14 III - Prezentacja "Pamięci i tożsamości" Jana Pawła II - Papież - wielki świadek XX wieku - snuje refleksje o przyczynach nazizmu i komunizmu, o złu w historii i "mierze" jakiej wyznacza jej Opatrzność; o narodzie, patriotyzmie, polskości, Europie. Mistyk patrzy na historię i, snując refleksje "między polityką a metafizyką", przypomina o ewangelicznych fundamentach, bez których nie sposób budować historii: ani indywidualnej, ani zbiorowej.
20 III - W Niedzielę Palmową po modlitwie Anioł Pański Jan Paweł II ukazał się w oknie Pałacu Apostolskiego i trzymaną w ręku palmą pobłogosławił wiernych, którzy zgromadzili się na placu św. Piotra (gwałtowny atak kaszlu uniemożliwił mu przemówienie do wiernych).
25 III - Jan Paweł II w prywatnej kaplicy uczestniczył w nabożeństwie Drogi krzyżowej w Koloseum łącząc się za pośrednictwem telewizji, a wierni mogli widzieć go na ekranie telebimów. Po raz pierwszy Papież Jan Paweł II nie uczestniczył w ceremoniach Triduum Paschalnego. W imieniu Ojca Świętego liturgii przewodniczyli kardynałowie. Ojciec Święty śledził przebieg wszystkich nabożeństw w swej kaplicy domowej, a zainstalowane tam kamery pozwalały jednocześnie wiernym oglądać go na wielkich ekranach.
27 III - Liturgię mszy św. W Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego celebrował na placu św. Piotra kard. Angelo Sodano. Na zakończenie mszy św. kard. Sodano odczytał papieskie orędzie wielkanocne. Papież w milczeniu udzielił wiernym tradycyjnego wielkanocnego błogosławieństwa „Urbi et Orbi” z okna Pałacu Apostolskiego. Prasa donosi że stan zdrowia Papieża wciąż się pogarsza.
Na wiadomość o pogorszeniu się stanu zdrowia papieża na całym świecie trwają modlitwy w jego intencji.
Pod koniec marca 2005 r stan zdrowia Papieża ciągle się pogarsza.
01 IV - wieczorem kiedy powiedziano Papieżowi, że na placu św. Piotra modli się za niego młodzież, ten odpowiedział ruchami warg, z których można było odczytać: „Szukałem was, teraz przyszliście do mnie i za to wam dziękuję."

02 IV - około 15.30 słabym i niewyraźnym głosem Papież powiedział po polsku: „Pozwólcie mi odejść do domu Ojca."
2 IV - o godz. 21.37 Jan Paweł II „zasnął w Panu” - w wigilię Niedzieli Bożego Miłosierdzia.

Arcybiskup Sandri powiedział rozmodlonemu tłumowi:
"Nasz ukochany Ojciec Święty Jan Paweł II odszedł do domu Ojca". "Dziś wieczór czujemy się osieroceni, chociaż wiara mówi nam, że Papież żyje w Panu". "Chcemy wierzyć, że Jan Paweł II jest teraz w chwale Boga, przyjęty w domu Ojca i blisko Jezusa Chrystusa, zmartwychwstałego i żywego"
Na placu na chwilę przerwano głośne modlitwy, zapadła cisza, ludzie pochylili głowy, niektórzy klękali. Potem - włoskim zwyczajem - zgromadzeni pożegnali Zmarłego oklaskami.
Wkrótce nad Watykanem rozległo się bicie dzwonu z Bazyliki św. Piotra, któremu zaczęły wtórować dzwony kościołów całego Rzymu. Na placu wrócono do modlitwy. Nie było rozpaczy.
08 IV - Na placu św. Piotra odbyły się uroczystości pogrzebowe, którym przewodniczył kard. Józef Ratzinger.

„Proszę was: abyście mieli ufność nawet wbrew każdej swojej słabości, abyście szukali zawsze duchowej mocy u Tego, u którego tyle pokoleń ojców naszych i matek ją znajdowało, abyście od Niego nigdy nie odstąpili,
abyście nigdy nie utracili tej wolności ducha, do której On "wyzwala" człowieka, abyście nigdy nie wzgardzili tą Miłością, która jest "największa", która się wyraziła przez Krzyż, a bez której życie ludzkie nie ma ani korzenia, ani sensu.
Proszę was o to przez pamięć i przez potężne wstawiennictwo Bogarodzicy z Jasnej Góry i wszystkich Jej sanktuariów na ziemi polskiej, przez pamięć św. Wojciecha, który zginął dla Chrystusa nad Bałtykiem, przez pamięć św. Stanisława, który legł pod mieczem królewskim na Skałce. Proszę was o to. Amen” - Kraków, 1979

 

 Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: joomla 1.5 templates domain registration (video) Valid XHTML and CSS.